Ak nie si tá, čo sa na­ro­dila pod šťast­nou hviez­dou ur­čite to po­znáš. Vždy raz do me­siaca príde na každú z nás ob­do­bie, kedy sme cit­livé, hladné a hlavne ubo­lené. Veľa žien siahne po tab­letke na zmier­ne­nie bo­lesti. No po­ve­dzme si úp­rimne, načo dá­vať telu ché­miu, keď nás aj tak úplne nez­baví bo­lesti? 

Práve preto sme si pre teba pri­pra­vili niečo, čo je pre tvoje telo pros­peš­nej­šie hneď z via­ce­rých ohľa­dov. Ne­mu­síš uží­vať pi­lulky a ešte si aj za­cvi­číš. Nie však ná­ročné cvi­če­nia, ale pár mi­nút strá­ve­ných pri yoge. V tomto článku náj­deš 5 po­zí­cií, ktoré ti po­môžu zmier­niť bo­lesti bez toho, aby si do svojho tela dá­vala ne­žia­dúce látky.

Po­loha die­ťaťa (Ba­la­sana)

Za­čni kľak­nu­tím na ko­lená a po­stup­ným sa­da­ním na päty. Po­lož svoj hrud­ník me­dzi stehná a snaž sa mať chr­bát stále vy­stretý no zá­ro­veň uvoľ­nený. Čelo sa do­týka pod­ložky a ruky sme­rujú do­predu. V tejto po­lohe vy­drž 20 – 30 se­kúnd.

Pred­klon v stoji (Utta­na­sana)

Stoj vy­stretá s no­hami na šírku ra­mien. Z hl­boka sa na­dýchni a s vý­dy­chom sa pred­kloň na úro­veň 90 stup­ňo­vého uhla. Uisti sa, že máš ko­lená stále vy­streté ak nie, rozk­roč sa šir­šie. Skús sa dot­knúť dla­ňami zeme, člen­kov alebo pop­rí­pade, že to nejde chyť sa za lakte a drž 30-40 se­kúnd.

Pri­ťa­ho­va­nie nôh k hrudi (Pa­wan­muk­ta­sana)

Ľahni si na chr­bát a pri­tiahnu si ko­lená k hrud­níku a ob­jími ich ru­kami. Jemne pusti pravú nohu, ktorú bu­deš dr­žať nad ze­mou bez toho aby si ju po­lo­žila. Ná­sledne sa vrá­tiš do pô­vod­nej po­lohy a znovu obop­neš ru­kami ko­lená. Po­tom nohy pre­s­trie­daš a uvoľ­níš ľavú nohu za­tiaľ, čo k hrudi ťa­háš pravú. Každú nohu dr­žíš po dobu 30 se­kúnd.

View this post on Ins­ta­gram

Day 10 and the LAST day for #Lo­ve­Wins2016 ❤️ a few cho­ices on the pose for this last day, we say do what you feel you need af­ter all of these back bends & he­art ope­ning po­ses! @sfal­conp went with Sup­ta­badd­ha­ko­na­sana, & I have cho­sen Pa­van­muk­ta­sana. Head over to @mo­mwhats­for­din­ner to see her cho­ice for day 10!! Thank You all so much for pla­y­ing along with us, it's been su­per fun!! ❤️❤️❤️ Hosts @yvon­ne­kelly70 @mo­mwhats­for­din­ner & @sfal­conp & spon­sors @ma­ma­e­arth­he­a­lingp­ro­ducts @_be­au­ty­with­be­ne­fits @thed­ra­gon­tree @eure­kac­lot­hing @pe­ter­ba­nirc­lot­hing & @on­zie 😘 #yoga #yogi #yo­gini #yo­ga­girl #yo­gi­so­fins­ta­gram #yo­ga­all­day #yo­ga­e­ve­ry­day #om­girl #om #omwithme #open­he­art #yo­ga­chal­lenge #feb­ru­ary­y­o­ga­chal­lenge #bend­dontb­reak #back­bends #he­ar­to­pe­ners #ope­ny­our­he­art #prac­ti­ce­ma­kes­per­fect #bre­athe #em­bra­cet­he­jour­ney #flex #fit#igy­o­ga­com­mu­nity #igy­o­ga­chal­len­ges #na­maste #ma­kings­ha­pes #pa­van­muk­ta­sana #win­dre­le­a­sing­pose #yvon­ne­kel­ly­fit­ness

A post sha­red by Yvonne Kelly (@yvon­ne­kel­ly­fit­ness) on

Stre­čing chrb­tice (Supta Mat­sy­en­dra­sana)

Za­čí­name v sede s vy­stre­tými no­hami a chrb­tom. Skrč pravé ko­leno a pre­lož ho cez ľavú nohu, ktorú oh­neš. Ľa­vým lak­ťom sa za­pri o von­kaj­šiu stranu ko­lena. Pra­vou ru­kou sa po­do­pie­raj a vy­toč chrb­ticu do­prava. Hlavu uvoľ­níme a dí­vame sa za plece.  V tejto po­lohe vy­drž 20-30 se­kúnd. Toto isté zo­pa­kuj len s vy­me­ne­ním strán.

Po­loha mačky (Mar­ka­ry­asana)

Dlane si dáš na pod­ložku pod ra­mena a ko­lená pod bed­rový kĺb. S ná­dy­chom ot­vo­ríš hrud­ník a pre­hneš chr­bát. S vý­dy­chom za­gu­ľa­ťu­ješ chr­bát. Táto po­loha prí­jemne uvoľ­ňuje celú chrb­ticu.

Komentáre