Ste v usta­vič­nom zhone, ko­lo­behu a ne­viete už ani kde vám hlava stojí? Preto je tu čas na to, aby ste sa za­sta­vili. Práve cvi­če­nie zvané joga, ktoré dnes po­dobne ako fit­nes cvi­če­nia be­žia na plné ob­rátky, vám po­môže k tomu, aby ste očis­tili svoju my­seľ a možno tak aj zlep­šili kva­litu vášho ži­vota. Po­u­ká­žeme na 3 štú­die, ktoré skú­ma­ním do­ká­zali, že joga na­ozaj vie v ľud­skom ži­vote spô­so­biť na­ozaj divy.

 

Štú­die 1 : Joga je účin­nej­šia ako re­la­xá­cia

Ak tvoja my­seľ je pre­pl­nená kaž­do­den­nými sta­ros­ťami v práci, v škole, či máte vo svo­jej hlave ko­pec iných prob­lé­mov, práve joga je tým správ­nym rie­še­ním, ako svoju my­seľ „vy­čis­tiť a do­dať jej re­ge­ne­rá­ciu. Vedci do­ká­zali, že joga má oveľa lepší, efek­tív­nejší vplyv na naše zdra­vie, psy­chickú a fy­zickú rov­no­váhu, ako na­prí­klad taký spá­nok, či deň voľna.

pe­xels.com

Sa­moz­rejme, aby sme vi­deli vý­sledky, mu­síme cvi­čiť pra­vi­delne a tak sa do­sta­via aj vý­sledky, hlavne po tej psy­chic­kej stránke. Ďal­šie štú­die tes­to­vali viac ako 130 sub­jek­tov, pri­čom nie­ktorí z res­pon­den­tov strá­vili jednu ho­dinu týž­denne len s uvoľ­ne­ním a iní ro­bili hatha jogu po­čas tejto doby. Štú­dia zis­tila, že „po 10 týžd­ňoch in­ter­ven­cie sa stres, úz­kosť a kva­lita ži­vota zlep­šila v prie­behu času. „Jóga bola účin­nej­šia ako re­la­xá­cia pri zlep­šo­vaní du­šev­ného zdra­via. “

Joga ale nie je ma­gická pi­lulka, preto treba od­hod­la­nie, prax a udr­ža­nie sa v „po­hybe“. Joga ot­vára tok ener­gie pre lep­šie veci, ktoré prídu a po­môžu vám za lep­šou ces­tou k svo­jim vy­tú­že­ným cie­ľom.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Štú­die 2 : Joga môže zlep­šiť a pre­hĺbiť tvoju per­spek­tívu

pe­xels.com

V ďal­ších štú­diách z roku 2011 bolo v prie­behu šies­tich týž­dňov tes­to­va­ných tak­mer 50 brit­ských za­mest­nan­cov. Nie­ktorí z nich boli za­ra­dení do týž­den­nej ho­diny jogy. Štú­dia zis­tila, že za­mest­nanci, ktorí boli za­pí­saní do jogy, po­ba­dali  zvý­še­nie ich po­zi­tív­neho skóre a zlep­še­nie ná­lady. Preto ak hľa­dáte spô­sob, ako do­stať svoju drážku späť, je zrejmé, že joga je skvelý spô­sob, ako to uro­biť. Je do­ká­zané, že joga vás po­silní na tele, ale aj na duši a na­čer­páte ňou množ­stvo ener­gie po­treb­nej k vášmu ži­votu a to ne­ho­vo­riac o tom, že bu­dete mať spá­nok ako dieťa .

Štú­dia 3: Joga sa môže vrá­tiť späť

Tak čo, ešte stále ste sa ne­za­sta­vili? Predsa, ži­vot máme len je­den a treba si do­priať čas aj na seba. Hlavne ve­dieť tak po­ve­diac vy­pnúť hlavu od všet­kého a po­no­riť sa hla­vou hl­boko do „rytmu jogy“ . Veľa šťas­tia na ceste k lep­šiemu ži­votu 🙂
Na zá­ver pri­kla­dám jed­no­du­ché joga cviky pre za­čia­toč­níčky, vďaka kto­rým si jogu za­mi­lu­ješ.

Komentáre