Ak sní­vaš o te­to­vaní, ale stále sa bo­jíš prísť do te­to­va­cieho štú­dia, tieto te­to­va­nia môžu byť tou naj­lep­šou voľ­bou pre teba. Tým, že je to jed­no­du­ché te­to­va­nie, malé a jemné, bude to veľmi rýchle.

V dneš­nej dobe si mô­žeš vy­brať di­zajn, ktorý je pre teba zmys­lu­plný, takže je me­nej prav­de­po­dobné, že to ne­skôr bu­deš ľu­to­vať. Čo je na­jú­žas­nej­šie je to, že aj tie naj­men­šie a naj­jed­no­duch­šie te­to­va­nia ve­dia toho veľa po­ve­dať. Jedno te­to­va­nie môže byť na­bité množ­stvom vý­zna­mov.

Tu je zo­pár te­to­vaní, ktoré obo­ha­tia tvoju fan­tá­ziu a po­môžu ti roz­hod­núť sa, či to na­ozaj chceš.

Kvety

View this post on Ins­ta­gram

Don’t miss la­ven­der blo­oming 🌿🍃 Tem­po­rary tat­toos from set “Wis­te­ria” are su­per ac­tual for photo sho­oting in la­ven­der field . 💜 You can get them on my web­site . Link is in bio . ⠀🌿tat­toos last 5-14 days ⠀ 🌿Worl­dwide ship­ping ⠀ 🌿Pis­sa­ro­tat­too.com ⠀ Переводные татуировки из сета «Глициния» супер актуальны для лавандовых фотосессий 💜 Заказ можно оформить на сайте pis­sa­ro­tat­too.com . Ссылка закреплена в био. . . . . . #tat­too #tat­to­oar­tist #bo­ta­ni­cal­tat­too #flo­wer­tat­too #tat­to­oart #tat­to­ogirl #tat­to­oed #tat­to­oink #tem­po­ra­ry­tat­too #tem­po­ra­ry­tat­toos

A post sha­red by Pis Saro🍃 (@pis­saro_tat­too) on

Zna­me­nie

Niečo mo­ti­vačné

Mi­ni­ma­lis­tické

View this post on Ins­ta­gram

Изобразительное искусство всегда находится в развитии, постоянно видоизменяясь и трансформируясь, оно находит все новые пути выражения. Так, в шестидесятых годах двадцатого века появилось абсолютное новое интересное направление – минимализм. Это направление всколыхнуло общество своим оригинальным и свежим взглядом на жизнь. Оно нашло свое отражение практически во всех сферах творчества: в архитектуре, дизайне, музыке, живописи. Тату творчество как один из видов искусства также не осталось в стороне, появились татуировки минимализм. #татумосква #татуировка #татусалон #тату #татуакадемия #tat­too #tat­to­oaka­demy #mi­ni­ma­lis­tic­tat­too #mi­ni­ma­lism #An­chor #якорь #минимализм #татуминимализм #татунагруди #татунаключице #татудлямужчин #татудляженщин #перваятату #татумастер #татустудия #tat­to­oed­pe­ople

A post sha­red by ТАТУ САЛОН ТАТУ АКАДЕМИЯ (@tat­too.aca­demy) on

Z ob­ľú­be­ného filmu

View this post on Ins­ta­gram

přek­rý­vačka pro Alex 🖤

A post sha­red by 🌸 (@vi­olka_tat­too) on

Komentáre