Po­znáš ten po­cit, keď si v lete pri vode a je­diné čo si vieš na­rýchlo spra­viť s vlasmi je zop­núť ich do chvosta? Ne­musí to byť vždy rov­naké a pri tom ti tvorba iného účesu vhod­ného k vode ani ne­musí tr­vať dlho.  

V na­sle­du­jú­com vi­deu ti Da­nielle ukáže 6 na­ozaj veľmi rých­lych úče­sov, ktoré sa ho­dia na od­dych pri vode a ich tvorba ti za­be­rie len mi­nútku času. Žiadne kom­pli­ko­vané če­sa­nie, iba účesy, s kto­rými bu­deš vy­ze­rať dobre a ne­budú ti va­diť v teple ani v ba­zéne. Vr­koče či dr­doly, ktorý máš naj­rad­šej ty?

Komentáre