Mô­žeš mať buď vý­ho­vorky, alebo vý­sledky. Tak, či onak, všetci ob­čas po­u­ži­jeme vý­ho­vorku, aby sme ne­mu­seli ísť cvi­čiť – a áno, aj tým naj­väč­ším fit­ness ma­nia­kom sa to raz za čas stane…Me­dzi naj­čas­tej­šie pat­ria práve tieto:

Dnes mám také su­per vlasy, zas sa pri cvi­čení spo­tím a bude to v háji…

Dnes som mala strašný deň v práci, mala by som zre­la­xo­vať, nie ísť cvi­čiť…

Som taká hladná a keď sa te­raz na­jem, zasa ne­mô­žem ísť cvi­čiť s pl­ným ža­lúd­kom…

Tak ma roz­čú­lil te­le­fo­nát s fra­je­rom (ma­mou,…), že si mu­sím dať po­hár vína…

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Ka­mošky sa chcú stret­núť a nie­kde som čí­tala, že pria­teľ­stvo je pre zdra­vie lep­šie ako fitko…

Cvi­če­nie je dobré na srdce, ale to je aj čer­vené víno…

zdroj: pe­xels.com

Práve sa tak dobre ba­víme, ne­od­miet­nem snáď tretí drink len preto, aby som ne­mala zaj­tra opicu a ne­vlá­dala cvi­čiť…

Vy­ne­cha­nie jed­ného cvička zo mňa predsa tučnú ne­spraví…

Ži­jem pre tento mo­ment, ako to všade ra­dia…A preto ne­viem, či práve ten mo­ment chcem ve­no­vať be­žia­cemu pásu…

Je zima, dám si rad­šej teplú vaňu…

Trošku sa po­na­ťa­hu­jem a za­cvi­čím jogu doma pred tel­kou…To mi úplne stačí…

Po no­vom roku je toľko ľudí vo fitku, že rad­šej po­čkám kým ich tie no­vo­ročné pred­sav­za­tia prejdú a bude tam práz­dnej­šie…

Môj ob­ľú­bený sit­com ma ro­zo­smeje viac ako fitko…a predsa v ži­vote je to o tom, byť šťastný…

Dnes ne­vy­ze­rám naj­lep­šie a ne­mô­žem sa takto uká­zať pred mo­jim feš­ným tré­ne­rom…

Mám svoje dni, tak ur­čite ne­bu­dem cvi­čiť, alebo be­hať na svoje ma­xi­mum…o čom to po­tom je?…

Kedy bu­dem svetu uka­zo­vať moje od­ha­lené telo? V máji, či v júni..? Tak to mám ešte ko­pec času…

 

Ak tu náj­dete svoju ob­ľú­benú vý­ho­vorku, ne­zna­mená to, že by ste ne­mali ísť cvi­čiť…Zna­mená to len to, že ste jed­no­du­cho člo­vek…Ak sa na­bu­dúce pri­stih­nete pri nie­kto­rej z vyš­šie uve­de­ným myš­lie­nok, skúste to pre zmenu pre­ko­nať a ísť do fitka. Možno tak prí­dete na to, že tá vý­ho­vorka fakt ne­stála za to.

Komentáre