V ten deň som cí­tila veľké skla­ma­nie. Skla­ma­nie v osobe, kto­rej som be­z­hra­nične ve­rila. V osobe, ktorá by mala stáť pri mne v dob­rom aj v zlom. No v mo­jom ži­vote ako ka­ma­rátka zly­hala.

Pria­teľ­stvo je pre mňa jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí v ži­vote.

Je úžasné mať v nie­kom pevnú oporu, no o to ťaž­šie je, keď tá opora po­volí a ty tvr­dým pá­dom le­tíš k zemi. Aj takto sa dá opí­sať zrada, ktorú práve ne­ča­káš.

Pre­žili sme spolu nád­herné aj zá­bavné zá­žitky plné smie­chu. Toho naj úp­rim­nej­šieho smie­chu z čis­tého pria­teľ­stva. Stála si pri mne dlhú dobu, no to bola len ilú­zia na po­štva­nie ma proti všet­kým, kto­rých mi­lu­jem. Na­ivne som ti ve­rila, keď som ťa pred všet­kými ob­ha­jo­vala aj za cenu, že ich stra­tím.

zdroj: unsp­lash.com

Ve­rila som tvo­jim re­čiam pl­ných klam­stiev, pre ktoré som noci ne­spá­vala. No keď pravda vy­šla na­javo, ni­kdy som ti ne­mala zas a znova od­pus­tiť. Bola som v roz­po­lo­žení, v kto­rom som ťa ne­mohla vi­dieť,  ro­bila som veci pri kto­rých, som samú seba ne­poz­ná­vala. Po dl­hom trá­pení som sa roz­hodla ti znova od­pus­tiť. Stále som ve­rila, že tam nie­kde hl­boko ma máš sku­točne rada. A aj keď si mi to ne­us­tále opa­ko­vala tvoje činy ne­naz­na­čo­vali opak a ja som v to po­maly, ale isto pre­stá­vala ve­riť.

Bola si mi veľmi blízka.

zdroj: pe­xels.com

Roz­hod­núť sa pre večne od­lú­če­nie pre mňa bolo to naj­ná­roč­nej­šie. Ub­lí­žila si mi, zra­zila si ma na zem, z kto­rej som sa sama zdví­hala. Moja na­ivita ma za­viedla až takto ďa­leko. No som tu a oveľa sil­nej­šia ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. Aj keď si ma zra­nila spo­mí­nam hlavne na to dobré. Je mi ľúto, že naše pria­teľ­stvo ne­vy­dr­žalo všetky pre­kážky, no ani jedna z nás ne­bola pri­pra­vená na dl­ho­dobé a pevné pria­teľ­stvo a ni­kdy ti to za zlé mať ne­bu­dem. Ne­mô­žeš mať nie­koho rada ce­lým srd­com, ak ne­máš rada seba sa­mého.

Naše pria­teľ­stvo ma na­učilo veľa, ale hlavne to, že se­ba­láska je zá­klad kaž­dej lásky. Ak ne­máš schop­nosť mi­lo­vať seba sa­mého, ne­mô­žeš sku­točne mi­lo­vať ni­koho. Navždy osta­neš v mo­jom srdci. A patrí ti jedno veľké ďa­ku­jem. Práve aj vďaka tebe som sa na­učila mi­lo­vať pre­dov­šet­kým seba. Už vo svo­jom vnútri ne­dr­žím tú ne­ná­visť voči tebe ani voči sebe sa­mej. Som ko­nečne voľná.

Komentáre