Je ti dobre známe, že cvi­če­ním si na­vo­dzu­ješ lepší po­cit a po­zi­tívne tým vplý­vaš na svoje cel­kové zdra­vie. Účinky cvi­če­nia na or­ga­niz­mus nie sú iba fy­zické, ale aj du­ševné a men­tálne. Akými spô­sobmi do­káže pra­vi­delný po­hyb či špor­tová ak­ti­vita zvý­šiť tvoje se­ba­ve­do­mie?


foto: unsp­lash

Úp­rava hmot­nosti

Ak sa pra­vi­delne hý­beš alebo špor­tu­ješ, správne sa stra­vu­ješ a vieš si aj ná­le­žite od­dých­nuť, prav­de­po­dobne si nie­len štíhla, ale aj šťastná. Čím lep­šie vy­zerá tvoje telo v zrkadle, tým lep­šie sa sa­moz­rejme cí­tiš.

Po­zi­tív­nej­šia ná­lada

Dobrá ná­lada člo­veka sa od­razí aj na vyš­šej se­ba­dô­vere. Cvi­če­nie vplýva na uvoľ­ňo­va­nie hor­mó­nov do­pa­mínu a se­ro­to­nínu, ktoré na­po­má­hajú k lep­šej ná­lade, zni­žujú únavu, ner­vo­zitu i sa­motný stres.


foto: unsp­lash

Silné srdce

Špor­to­va­nie po­sil­ňuje srdce a zni­žuje ri­ziko vzniku kar­di­ovas­ku­lár­nych ocho­rení. Čím me­nej zdra­vot­ných kom­pli­ká­cii člo­vek má, tým me­nej po­ci­tov me­nej­cen­nosti na­do­búda.

Správna kon­dí­cia

Kon­dí­cia člo­veku na­po­máha pre­ko­ná­vať lep­šie nie­len pre­kážky bež­ného ži­vota. Pra­vi­del­ným špor­to­va­ním zís­ka­vaš kon­dí­ciu, s kto­rou zvlád­neš všetko lep­šie a vzbudí u teba po­cit, že si schop­nej­šia.


foto: unsp­lash

Ener­gia na všetko

Ak ti chýba ener­gia, ne­uro­bíš toho veľa a to sa sa­moz­rejme pre­javí aj na tvo­jich po­ci­toch. Ak ale máš do­sta­tok ener­gie a si pro­duk­tívna, cí­tiš sa vý­kon­nej­šie a via­cej si ve­ríš. Cvi­če­nie ti na­po­kon ener­giu ešte dodá.

Ná­le­žitý spá­nok

Pra­vi­del­ným po­hy­bom sa ti zlepší aj kva­lita spánku. Spá­nok je dô­le­žitý pre tvoje ako fy­zické, tak aj du­ševné zdra­vie a patrí k uka­zo­va­te­ľom toho, ako sa cí­tiš. Ak sa dobre ne­vys­píš, ne­bu­deš si ani do­sta­točne ve­riť v bež­ných čin­nos­tiach tvojho dňa.


foto: unsp­lash

Men­tálny re­štart

Cvi­če­nie ti pre­čis­ťuje my­seľ. Je to ur­čitá forma me­di­tá­cie a do­káže pre­for­mo­vať ne­ga­tívne myš­lienky na tie po­zi­tívne. Po­hy­bom si ta­kisto zlep­šíš svoju kon­cen­trá­ciu.

Po­cit se­baz­do­ko­na­ľo­va­nia

Po­hyb, šport, cvi­če­nie – je to len o tebe! A keď vi­díš, že na­pre­du­ješ, vi­díš svoje po­kroky, cí­tiš sa úspešná. Stá­vaš sa zdrav­šou, dis­cip­li­no­va­nej­šou, ši­kov­nej­šou a sta­rost­li­vej­šou oso­bou. Veľká dávka se­bais­toty za­ru­čená!

Komentáre