Vlasy sú ko­ru­nou krásy, o tom niet po­chýb. Či už krátke, dlhé, blond, hnedé, čierne alebo čer­vené. Vlasy nám toho do­kážu pre­zra­diť veľa aj o člo­veku, ktorý ich nosí. Ok­rem toho, že sa na vla­soch od­rá­žajú nie­ktoré zdra­votné prob­lémy alebo stres,  ich úp­rava nám do­káže veľa po­ve­dať aj o tom, ako sa o seba daný člo­vek stará a ako chce na ľudí pô­so­biť.

Na každú prí­le­ži­tosť sa hodí iný účes, no aj keď sa ne­chys­táme na žiadnu špe­ciálnu prí­le­ži­tosť, naše vlasy by mali ne­jak vy­ze­rať. A in­špi­rá­ciu na to, ako si ich mô­žeš upra­viť ti možno pri­ne­sie aj tento člá­nok. Na­sle­du­júce vi­deá, ti ukážu, ako na­lo­žiť so stredne dl­hými vlasmi. A ne­pot­re­bu­ješ byť ani ka­der­níčka!

Za­pleť ich!

Alebo ich jed­no­du­cho na­toč

Ako na do­ko­nalý cop? Takto!

Skús rôznu va­riá­ciu dr­do­lov

 

Komentáre