Mo­de­ling za­ve­sila na kli­nec a roz­hodla sa po­čú­vať svoje srdce. Na­plno sa za­čala ve­no­vať práci v te­le­ví­zii. Do­konca si s pria­te­ľom za­lo­žila aj vlastnú značku! Ako žije Soňa Skon­cová sa do­zvieš v tomto roz­ho­vore.

So­nička, väč­šinu času trá­viš v Ka­li­for­nii, prečo si sa roz­hodla vy­ces­to­vať práve tam?

Ne­ba­vilo ma ces­to­vať skrz mo­de­ling po Ázii alebo Európe, chcela som za­žiť jed­no­du­cho ži­vot ako z Ka­li­for­nie. Na­vyše tu pra­cu­jem na mo­jej značke i_lo­ve­kuku a ak­tu­álne chys­tám veľkú no­vinku a LA je toho sú­čas­ťou.

Pre­zra­díš nám o tvo­jej značke I_lo­ve­kuku viac?

I_lo­ve­kuku sme za­lo­žili spo­ločne s pria­te­ľom tak­mer pred pia­timi rokmi. Od­vtedy cí­time veľký po­sun. Ni­kdy by nás ne­na­padlo, že zo­že­nie naša značka u Slo­vá­kov taký úspech. Mo­men­tálne sme na trh uviedli aj te­kuté rúže na pery. Sú ul­tra­matné, dl­ho­trva­júce a so špe­ciál­nym ap­li­ká­to­rom si viete vy­tva­ro­vať do­ko­nalý tvar pier.

Prečo by sme si mali za­ob­sta­rať KUKU LIPS? 

KUKU LIPS nie sú tes­to­vané na zvie­ra­tách, čiže sú Cru­elty Free a Ve­gan. Ne­ob­sa­hujú žiadne ži­vo­číšne zložky alebo zložky ži­vo­číš­neho pô­vodu. Sú bez pa­ra­bé­nov, teda spĺňajú všetky po­žia­davky na­ria­de­nia Európ­skeho par­la­mentu a rady č. 1223/2009, o koz­me­tic­kých príp­rav­koch.

A čo sa stalo s ka­ri­é­rou mo­delky, už sa tomu ne­ve­nu­ješ?

Ja som sa v pod­state k mo­de­lingu do­stala úpl­nou ná­ho­dou. Ni­kdy to ne­bol môj sen, no jed­ného dňa ma ako 14-ročnú ob­ja­vila skautka. Ne­skôr ma po­zvali do te­le­ví­zie na ka­me­rové skúšky, pre­tože hľa­dali nové tváre do TopS­tar. V te­le­ví­zií som už šesť ro­kov a túto prácu zbož­ňu­jem. S mo­de­lin­gom som sekla.

Len pred ne­dáv­nom si pri­dala na so­ciálne siete prís­pe­vok o tom, že ťa tvoj pria­teľ po­žia­dal o ruku. Už si aj za­snú­bená! Ako dlho ste vlastne spolu?

Spoz­nali sme sa v ska­te­parku pred 18 rokmi. Bola to láska na prvý po­hľad.

Ani sa tvojmu Ro­bovi ne­ču­du­jeme, že je s te­bou tak dlho. Nie­len, že si veľmi ši­kovná, ale aj krásna. Ako to ro­bíš, že máš stále su­per po­stavu?

V mo­jom prí­pade je to dosť o ge­ne­tike. Chcela by som cvi­čiť viac, ale vždy si náj­dem ne­jakú vý­ho­vorku. Dr­žím sa hesla, ne­pre­je­dať sa, je zá­klad. Hoci aj to mi ob­čas robí prob­lém, keďže jedlo mi­lu­jem!

View this post on Ins­ta­gram

What a pa­ra­dise🌿🌺

A post sha­red by SONA SKON­COVA (@so­nas­kon­cova) on

Veľa mla­dých diev­čat sa trápi či už kvôli vzhľadu alebo iným zá­le­ži­tos­tiam. Ak by si mala dať ne­jakú radu mla­dým diev­ča­tám, čo by to bolo?

Byť šťastná, lebo keď si šťastná, mi­lu­ješ svoju prácu a ži­vot, je to vi­dieť aj na­vo­nok. Ak s tým bo­ju­ješ, treba niečo zme­niť, ani ja som ne­bola vý­nim­kou.

Na zá­ver nám pre­zraď, aký je tvoj ži­votný cieľ?

Ako som spo­mí­nala, byť šťastná a ro­biť to, čo ma v ži­vote baví a na­pĺňa. Vždy mať chuť na­pre­do­vať a pl­niť si svoje sny. Byť zdravá, pre­tože na tom zá­leží naj­viac.

 

Sonke ďa­ku­jeme za od­po­vede, ktoré mi­mo­cho­dom náj­dete aj v sto­ries na na­šom pro­file na Ins­ta­grame.

Komentáre