Tiež ne­vieš, čím na­hra­diť ne­zdravé slad­kosti, ktoré na teba vy­kú­kajú z kaž­dého ob­chodu? Už viac ne­roz­mýš­ľaj, ale čí­taj! Pri­ná­šame ti vý­ber skve­lých slo­ven­ských vý­rob­kov, ktoré stoja za­ru­čene za ochut­na­nie. Na svoje si prídu aj ľu­dia, ktorí majú in­to­le­ran­ciu na le­pok a lak­tózu, ve­gáni či ve­ge­ta­riáni. 

Slo­wtella

Na tomto lies­kov­covo-ka­ko­vom kréme si vý­rob­co­via dali na­ozaj zá­le­žať. Slo­wtella ob­sa­huje až 66 % čerstvo pra­že­ných vý­be­ro­vých lies­kov­cov a kva­litné BIO ka­kao. Ne­ob­sa­huje pal­mový olej, je bez mlieka a do­konca aj bez só­jo­vého le­ci­tínu. Miesto bie­leho cukru po­u­žili cu­kor z ko­ko­so­vých kve­tov z In­do­né­zie. Slo­wtellu si mô­žeš na­trieť na­prí­klad na špal­dové pa­la­cinky alebo ňou mô­žeš osla­diť ov­senú kašu.

Po­wer Gra­nola

Zo­hnať gra­nolu bez lepku až taký prob­lém nie je, no aby bola aj nut­rične správne vy­vá­žená, to už áno. Značka Po­wer­logy sa preto spo­jila s od­bor­níč­kou na to­varz­na­lec­tvo Sil­viou Ho­rec­kou a spo­ločne vy­tvo­rili túto vý­žinú Po­wer Gra­nolu. Pro­dukt tak spĺňa ná­ročné kri­té­riá kva­lity pre še­trné spra­co­va­nie su­ro­vín a jemné pra­že­nie pri níz­kych tep­lo­tách. Na­vyše je 100 % bez pal­mo­vého oleja, emul­zi­fi­ká­to­rov a kon­zer­van­tov.

To­pi­nam­burky

Po­čuli ste už o ma­lom zá­zrač­nom ze­miaku me­nom To­pi­nam­bur? Je to na­jin­te­li­gen­tnej­šia rast­lina na svete. Po­čtom chro­mo­zó­nov má najb­liž­šie k člo­veku. Pa­vel Smolka skú­mal jeho po­zi­tívne vlast­nosti i spô­sob pes­to­va­nia už viac ako de­sať ro­kov. Keď jeho dcérka Katka, par­tnerka slo­ven­ského bi­cyk­listu Petra Sa­gana, vy­rá­stla, otec ju za­svä­til do ta­jov vý­roby a spra­co­va­nia To­pi­nam­buru. Dnes po­nú­kajú pes­trú škálu vý­rob­kov, me­dzi ktoré pat­ria aj tieto kúsky to­pi­nam­bura má­čané v jem­nej bie­lej čo­ko­láde.

View this post on Ins­ta­gram

☀️S Ú Ť A Ž☀️ Milé slečny, dámy, ženy..blíži sa náš svia­tok MDŽ [9.ma­rec] a my chceme po­te­šiť as­poň jednu z Vás, zdra­vým ba­líč­kom *Sun­root v hod­note 40€. Za­pojte sa a po­tešte seba, alebo Vašu ses­tru, ma­minu, babku, tetu, ka­ma­rátku..👩🏻👩🏽👩🏼👩🏼‍🦰💛 Pod­mienky sú­ťaže: • daj fol­low @sun­root.eu • zdie­laj túto fotku do prí­behu (insta- story) po­mo­cou šípky pod fot­kou a označ @sun­root.eu •do ko­mentu pod túto fotku tagni dve ŽENY, kto­rým chceš pop­riať všetko len to NAJ­lep­šie k MDŽ💐 •za­poj sa z jed­ného Insta učtu iba 1x! (Vý­hercu vy­hlá­sime 9.3.2019) #sun­root #su­taz #mdz

A post sha­red by *sun­root (@sun­root.eu) on

Nut­tery mand­ľový

Mno­hým z nás ne­ro­bia dobre mliečne vý­robky. Často sa z nich vy­há­džeme na tvári alebo máme trá­viace ťaž­kosti. Firma Nut­tery prišla na slo­ven­ský trh s rast­lin­nými mlie­kami len ne­dávno, no aj na­priek tomu zo­žala veľký úspech. Te­raz pred­sta­vujú svoj naj­novší pro­dukt, a to jo­gurt Nut­tery mand­ľový. Ide­álny je ako náh­rada za ten „kla­sický“ z krav­ského mlieka.

Na­ture Line Raw

Tak tieto raw ty­činky si jed­no­du­cho za­mi­lu­ješ! Šťav­natá, dobre sa hry­zie a čo naj­viac, je fakt chutná. Po­ma­ran­čová raw ty­činka s ka­ka­ovou ná­pl­ňou môžu jesť aj bez­lep­káči či ve­gani. Na­vyše je vy­ro­bená na Slo­ven­sku, kon­krétne v Pe­či­várni Lip­tov­ský Hrá­dok, ktorá fun­guje už od roku 1939. Ak ne­ľú­biš po­ma­ranč, skús aj iné, na­prí­klad ty­činku s čer­ve­nou re­pou s rí­bez­ľo­vou ná­pl­ňou, ja­bl­kovú ty­činku so sliv­ko­vou ná­pl­ňou, ty­činku s brus­ni­cou veľ­kop­lo­dou s ka­ka­ovou ná­pl­ňou alebo ara­ši­dovú ty­činku s rí­bez­ľo­vou ná­pl­ňou

Komentáre