Zima klope na dvere a s ním si väč­šina z nás za­čne uve­do­mo­vať, že je možno  čas sa dať do formy a pri­pra­vo­vať sa na leto. Na in­ter­nete exis­tuje ne­spo­četné množtvo blo­ge­riek a blo­ge­rov, ktorý pri­dá­vajú tipy a triky na chud­nu­tie, cvi­če­nie, spev­ne­nie, kon­dičku a tak ďa­lej.  Ja by som vás chcela in­špi­ro­vať mo­jou ob­ľú­be­nou blo­ger­kou Peť­kou El­bo­vou. 

Peťka si pre­šla dep­re­siami a cho­ro­bami ako je po­ru­cha príj­ma­nia po­travy a to len preto, že sa ne­us­tále vi­dela šir­šia a väč­šia ako ju vi­delo oko­lie, mys­lím, že s tý­mito prob­lé­mami sa stre­táva väč­šina z nás. Toto silné dievča si ale po­ve­dalo stop a za­čalo pra­co­vať nie len na svo­jej po­stave ale aj na svo­jom psy­chic­kom zdravý. Dnes je z nej úspešná blo­gerka, ktorá už po­mohla nie jed­nej babe. Ja ti po­nú­kam pár rád a ti­pov, ktoré ti za­ru­čene po­môžu byť do ďal­šieho leta fit a možno ti to vy­drží aj po­čas leta.

zdroj: ins­ta­gram.com/jme­nu­ji­se­peta ins­ta­gram.com/jme­nu­ji­se­peta

Na za­čia­tok je ur­čite dobré si uve­do­miť, že to ro­bíš pre seba, že ty si je­diný a pevný dô­vod, toho, prečo sa do tohto pus­tíš. Na za­čia­tok je dobré zme­niť stravu ale po­kiaľ sle­du­ješ ne­jaké fit­ness blogy ur­čite to vieš aj sama. Ako Peťka sama píše vo svo­jom blogu, vý­zva ne­spo­číva v 30 dňo­vom mu­čení v po­dobe dre­po­va­nia ale cvi­če­nia, ktoré ti ur­čite do­po­môže mi­ni­málne k tomu, aby si si k tomu vy­tvo­rila vzťah.

Dosť už bolo rečí.  Pri­poj sa k #bo­ju­za­no­ve­telo. Dr­žím ti palce. 🙂

Deň  1. 

 

Deň 2. 

Deň 3.

Deň 4.
Od­dych. Tento deň slúži na re­ge­ne­rá­ciu sva­lov.

Deň 5. 

Deň 6.

Deň 7. 

Deň 8. 
Opäť od­dych pre tvoje telo.

Deň 9. 

Deň 10.

Deň 11. 

Deň 12.
Bez cvi­če­nia.

Deň 13.

Deň 14. 

Deň 15. 

Deň 16.
Od­dych pre teba a tvoje telo.

Deň 17.

Deň 18.

Deň 19.

Deň 20.
Opäť re­lax pre tvoje telo a svaly.

Deň 21.

Deň 22.

Deň 23.

Deň 24.
Áá tvoj ob­ľú­bený deň plný od­dy­chu.

Deň 25. 

Deň 26. 

Deň 27.

Deň 28. 
Opäť od­dych.

Deň 29.

Deň 30.

Tak čo? Zvládla si to? Mys­lím, že po 30 dňom mô­žeš po­kra­čo­vať ďal­ších a ver mi, že vý­sledky na seba ne­ne­chajú dlho ča­kať. Dr­žím palce.

In­špi­rá­cia: blog­byp.cz

Komentáre