Som krásna, keď som šťastná.

Skús si túto vetu po­ve­dať na­hlas a úp­rimne. Skús tým slo­vám uve­riť, pre­tože to je pravda. Každá z nás vie, že naj­dô­le­ži­tej­šou vý­ba­vou žien sú naše se­ba­ve­do­mie, naše od­hod­la­nie, sila a vy­trva­losť. A práve to je to, čo nás robí krás­nymi. Keď ro­bíme to, čo nás baví a na­pĺňa a ro­bíme to so všet­kou ver­vou. Vý­robky Orif­lame sú práve tie, ktoré sú s nami pri kaž­dej ak­ti­vite a nech sa cí­time ako­koľ­vek. Keď pra­cu­jeme, za­bá­vame sa alebo od­dy­chu­jeme. Pri kaž­dej zo svo­jich ak­ti­vít sme na ceste k pl­ne­niu svo­jich snov a Orif­lame chce byť pri tom a spre­vá­dzať nás na tejto ceste.

Na spo­lu­prácu do kam­pane si Orif­lame pri­vo­lal dámy, pre ktoré je naj­väč­šou vý­zvou pl­niť si svoje sny a ne­vzdá­vať sa. O dvoch z nich, o Mirke a Broni, si už po­čula. Dnes ti pred­sta­víme po­slednú z dám, a to Mar­tinu Gre­šovú.

Mar­tina je módna di­zaj­nérka, ktorá ni­kdy ne­mala nič s mó­dou, štu­do­vala elek­tro­tech­niku a eko­no­miku, ale na­po­kon ju sny pri­tiahli k ih­lám a ni­tiam a dnes má etab­lo­vanú módnu značku. Mi­mo­cho­dom, tiež bý­valá slo­ven­ská vi­ce­miss, ba do­konca vi­ce­miss na Miss Uni­verse 2012.

“Tých mo­men­tov, keď som sa cí­tila alebo sa cí­tim krás­nou je a bolo mnoho. Ale do­ko­nalá krása ply­núca z do­ko­na­lého šťas­tia zo mňa ide v mo­men­toch, keď sa moja vi­dina no­vého mo­delu trans­for­muje do re­ál­nych šiat a do­konca ja osobne sa cí­tim krás­nou aj vtedy, keď ten mo­del vi­dím na jeho no­vej ma­ji­teľke. Te­ším sa, že vďaka Orif­lame sa bude môcť množ­stvo ďal­ších žien za­mys­lieť nad svo­jimi snami a možno na­čer­pajú silu na to, aby svoje sny pre­ta­vili v re­a­litu. Pre­tože nič nie je sil­nej­šie ako žena či člo­vek vše­obecne, ktorý má sen. A ve­rím, že svo­jou troš­kou k tomu pris­pe­jem aj ja, aby sa ženy cí­tili na­ozaj šťastné, na­ozaj krásne.”

Vieš koľko ro­kov sa Orif­lame stará o krásu Slo­ve­niek? Tento rok to je presne 25 ro­kov. Aj preto sa roz­hodli vy­stú­piť z davu a osvie­žiť ko­mu­ni­ká­ciu o nové am­ba­sá­dorky.

Orif­lame chce stáť aj pri tvo­jom šťastí!

Každá z nich robí niečo iné. Či už je to di­zajn, zdra­vie, he­rec­tvo alebo veda, jedno majú vždy spo­ločné – od­vahu pri­jí­mať vý­zvy, pre­ko­ná­vať pre­kážky a schop­nosť byť šťastné, pre­tože ro­bia to, čo ich baví. Orif­lame ich pod­po­ruje v od­hod­laní a pred­sta­vuje ako prí­klad sku­toč­nej žen­skej krásy. Nájdi od­hod­la­nie pl­niť si s nami sny aj ty!

 

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s Orif­lame

Komentáre