Ne­viem, či to vieš, ale včera bola ne­deľa a dnes ako inak pon­de­lok. Na čo však ur­čite ne­treba za­bú­dať je, že je to (opäť raz) TEN pon­de­lok. 🙂

Je to TEN pon­de­lok, od kto­rého zasa (asi po 654x) za­čí­naš cvi­čiť, dr­žať di­étu, ne­jesť slad­kosti, šet­riť pe­niaze, ne­piť al­ko­hol, ne­faj­čiť…

Všetko je to skvelé a za všetko ťa chvá­lim a dá­vam high five za od­hod­la­nie. Čo však ak si dnes síce na­mo­ti­vo­vaná zaj­tra za­čať, no príde uto­rok či streda, tvoj en­tu­ziaz­mus po­stupne od­chá­dza a pri­chá­dza pia­tok a ty si (pre­páč za vý­raz) v riti jak jarný sneh, lebo si zas a znova tam, kde si bola pred­tým, než si sa tak skvelo od­hod­lala zme­niť svoj ži­vot k lep­šiemu.

 

“ĽU­DIA ZLY­HÁ­VAJÚ NIE PRETO, ŽE CHYBA JE V NICH, ALE PRETO, ŽE ZLY­HA­NIE JE SÚ­ČAS­ŤOU CESTY, KTORÁ VE­DIE K ÚSPE­CHU.”
PAUL MC­KENNA

zdroj: pe­xels.com

Keďže som po­sledný týž­deň do­stala nie­koľko otá­zok o hľa­daní mo­ti­vá­cie na cvi­če­nie a o tom, ako to ne­vzdať prí­liš rýchlo, roz­hodla som sa dať do­hro­mady také moje naj 3 spô­soby, ako zasa nájsť mo­ti­vá­ciu pre prí­pad, že by sa ti už po pár dňoch nech­celo… 😉 Poďme na to!

1. Na­kopni sa, kočka!

 

“PRE­KÁŽKY SÚ TO ČO VI­DÍŠ, KEĎ SA PRE­STA­NEŠ PO­ZE­RAŤ NA SVOJ CIEĽ.” 
BRIAN TRACY

 

Se­díš a sama seba sa pý­taš: „Prečo to ro­bím? Aký je vlastne môj cieľ? Čo ma pri­nú­tilo ko­nať? A ako mô­žem pre­ko­nať svoje pre­kážky?“ Keď sa za­čneš pý­tať sama seba tie správne otázky, po­tom si je­diná osoba, ktorá má na ne od­po­veď. Po­hrab sa hl­boko v sebe a zisti, čo je tvo­jou hyb­nou si­lou. Ty si tá, ktorá pre seba robí naj­viac. Ráno sa ti nechce vstať, v práci máš na­sta­vené až prí­liš vy­soké tempo, si ma­mička, man­želka, uči­teľka, … zo­znam po­kra­čuje… Nech si čím­koľ­vek, je to v po­riadku. No mu­síš byť aj osob­nou tré­ner­kou, a to sama sebe! Čím viac sa to­tiž po­sta­ráš o seba, tým viac lásky mô­žeš do svojho ži­vota dať.
Nie raz sa za­čí­na­jú­ceho cvi­čenca pý­tam: „Prečo vlastne si tu?“

 

“ÚSPECH SI TY !”
DALE CAR­NE­GIE

zdroj: pe­xels.com

A spý­taj sa sama seba:

Páči sa ti pred­stava, že sa ťa po všet­kej tej drine budú pý­tať ako sa ti to po­da­rilo? Alebo si tu, aby si si pri chô­dzi na páse ťu­kala do te­le­fónu a všet­kým sa ne­us­tále len sťa­žo­vala, aké je to ťažké?

 

RADA: KEĎ BU­DEŠ CHCIEŤ NA­BU­DÚCE ZASA ZA­ČAŤ CVI­ČIŤ, SPÝ­TAJ SA SAMA SEBA, PREČO SI SA V TA­KEJ CHVÍLI VÔ­BEC OCITLA? ČO JE PRÍ­ČI­NOU TVOJHO ROZ­HOD­NU­TIA?
A KEĎ BU­DEŠ PO­ZNAŤ OD­PO­VEĎ, DRŽ JU V HLAVE A VY­TIAHNI JU VŽDY, KEĎ SA TI ZASA NE­BUDE CHCIEŤ.
TLAČ NA SVOJE LI­MITY!

zdroj: pe­xels.com

2. Den­ní­ček!

V ži­vote ako ta­kom je veľmi dob­rou voľ­bou na vy­pnu­tie a vy­ven­ti­lo­va­nie oby­čajné pí­sa­nie den­níka. Ja mám rovno dva! Den­ník je pre mňa jed­ným z naj­lep­ších ná­stro­jov na se­ba­kon­trolu pri osob­ných ve­ciach ale rov­nako i pri cvi­čení. Je po­vzbu­dzu­júce ak na konci me­siaca zis­tím, že som vlastne v páse schudla, že som práve na­opak na­brala na bi­cepse, či že som na mŕt­vom ťahu zo­dvihla viac.

A na­vyše je pre mňa den­ní­ček aj veľmi dob­rou te­ra­piou pred spa­ním, ktorá do­káže moju my­seľ dr­žať sú­stre­denú a mo­ti­vo­vanú. Vy­pí­sať si dô­le­žité myš­lienky dňa ťa ve­dia aj po čase vrá­tiť späť do po­ci­tov a prí­jem­ných či zau­jí­ma­vých zá­žit­kov.

zdroj: pe­xels.com

3. Spoj sa s os­tat­nými Pink Iron La­dies!

Nie raz som sa stretla s ve­tami: “Man­žel ma ne­pod­po­ruje. Ro­dina ma ne­pod­po­ruje. Ni­kto mi v zdra­vom štýle ne­po­máha. Všetci sa­bo­tujú moju snahu.”

 

“PRE­KÁŽKY MA NE­MÔŽU ZLO­MIŤ. KAŽDÁ PRE­KÁŽKA VY­ŽA­DUJE LEN VEĽKÚ DÁVKU OD­VAHY.”
LE­ONARDO DA VINCI

A preto si po­môžme na­vzá­jom!

Pri­poj sa ku os­tat­ným Pink Iron La­dies na fa­ce­bo­oko­vej stránke Pink Iron Lady a za­čni s os­tat­nými koč­kami zdie­ľať svoju cestu, ná­pady, fit­ness re­cepty, rady, tipy a triky! Ku svo­jim fot­kám ne­za­budni pri­dať hash­tag #PIN­KI­RON­LADY a staň sa tak mo­ti­vá­ciou pre os­tatné, kočky! 😉

Viac skve­lých mo­ti­vač­ných člán­kov náj­deš TU

Komentáre