Sú­čas­ťou kaž­dého out­fitu, alebo tiež veľ­kým pre­ja­vom žen­skosti, upra­ve­nosti a sta­rost­li­vosti ženy o samú seba, sú jej upra­vené nechty.

        Ne­mu­sia byť veľmi vy­ma­ľo­vané alebo pú­tavé, stačí ak sú pri­ro­dzene upra­vené a to vy­po­vedá o mno­hom. Di­vila by si sa, koľko ľudí a koľko mu­žov si tvoje pa­zú­riky všíma a to ča­sto­krát aj ne­cie­lene. Exis­tuje mnoho spô­so­bov, ako si ženy upra­vujú svoje nechty a ma­ni­kúra ženy tak často vy­po­vedá o tom, ako veľmi si dáš zá­le­žať na vzhľade svo­jich rúk. Keďže sa ale kaž­dej z nás páči niečo iné, exis­tujú rôzne typy ma­ni­kúr, akými si ženy zdo­bia svoje nechty. Ja ti v tomto článku pri­ná­šam tren­dovú in­špi­rá­ciu na leto 2017 .

 

Cher­ries and checks for @yasss­tina

A post sha­red by Ali­cia To­rello (@ali­ciat­nails) on

Stit­ches for @yasss­tina

A post sha­red by Ali­cia To­rello (@ali­ciat­nails) on

         Ve­rím, že ťa mi­ni­málne je­den z týchto ob­ráz­kov in­špi­ro­val. La­ko­va­nie nech­tov sa stalo na­ozaj ume­ním a toto ume­nie mô­žeme po­ňať každá úplne inak, podľa toho, čo máme rady a čo sa nám páči. Je ale po­trebné zmie­niť, že každá žena, ktorá sa o svoje nechty raz za čas stará (ne­musí ich mať ani na­la­ko­vané), dáva svetu na­javo, že sa má rada.

Komentáre