“Mô­žeš mať vý­sledky alebo vý­ho­vorky, no ne­mô­žeš mať oboje.“

Evo­lú­cia nás na­učila mi­ni­ma­li­zo­vať čas a šet­riť ener­giu ho­ci­kedy je to možné, a preto väč­šina z nás robí len to, čo ne­vy­hnutne musí. Bio­ló­go­via to vo­lajú efek­tív­nosť, os­tatní le­ni­vosť. Ono to nie je zase tak úplne zlá vec, vďaka tomu sme vlastne pre­žili. Naši pred­ko­via lo­vili zver a jedli aby pre­žili. Sna­žili sa šet­riť ener­giu, pre­tože ne­dos­ta­tok ka­ló­rií a dl­ho­dobý hlad mo­hol viesť k smrti.

Le­ni­vosť ako vý­ho­vorka te­raz dáva vlastne per­fektný vý­znam – šet­rime ener­giu. Naše vzácne za­va­lité telo nám chce za­brá­niť v tom, aby sme spá­lili tie ťažko na­brané ka­ló­rie. „Chyba“ na­stáva v tom, že ty si tie ka­ló­rie na­brala veľmi ľahko, pre­tože si ne­mu­sela be­hať po le­soch, aby si ulo­vila obed alebo naz­bie­rala ovo­cie. Stačí sko­čiť do ob­chodu- a ani to sa ti nechce.

the­odys­se­y­on­line.com

Táto evo­lučná vy­mo­že­nosť, ktorá nás ke­dysi za­chra­ňo­vala, nás dnes po­siela do dep­re­sív­nych chví­ľok pri po­hľade do zrkadla, v ex­trém­nom prí­pade nám práve ona kope hrob.

Tu máte od­po­veď na to, prečo ni­kdy ne­bude ľahké vy­dr­žať, resp. za­čať v cvi­čení. Treba si naj­skôr vy­tré­no­vať mo­zog-vôľu a až po­tom svaly.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Musí to byť sranda

Toto je asi naj­viac po­u­ží­vaná mo­ti­vačná fráza, ale je to tak. Po­kiaľ ťa to ne­bude ba­viť, ni­kdy ne­vy­dr­žíš. Ni­kdy ne­vy­dr­žíš ro­biť niečo dl­ho­dobo, po­kiaľ to ro­bíš na­silu. Tí viac psy­chicky zdatní sa ve­dia pre­pnúť a vsu­ge­ro­vať si, že to, čo ro­bia ich baví, aj keď to v sku­toč­nosti tak nie je. Ak však pat­ríš k väč­šine, nájdi si niečo, čo ťa baví. Bu­diš, aj te­raz naj­mo­der­nej­šie twer­ko­va­nie – na ktoré som asi ja teda ešte ne­doz­rela – ale ak ťa to baví, nech sa len páči.

Môj typ: keď sa mi nechce/ro­bím niečo, čo ma ne­baví, vždy ma na­budí ne­jaká mega pes­nička. Do­konca aj upra­to­va­nie sa vtedy mení na jedno veľké (pre mňa) zá­bavné ka­ra­oke.

Ber to ako prácu

Ne­us­tále mys­le­nie na be­ha­nie, cvi­če­nie, bi­cyk­lo­va­nie či chud­nu­tie cel­kovo ti odo­berá viac ener­gie, než sa­motné vy­ko­na­nie tejto ak­ti­vity. Ne­mysli na to, ako niečo čo mu­síš, ber to ako fakt, s kto­rým sa nedá nič ro­biť. Na­prí­klad môj veľký boj ne­bolo cvi­če­nie, ale ven­če­nie psa. Každý deň ráno presne o 7.00 a ve­čer o 20.00. Te­raz sa to však stalo ne­od­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou môjho ži­vota – zvyk. Keď sa ma nie­kto spýta, či idem o 20.00 von, nuž nej­dem, mám bo­ok­nutý čas na inú ak­ti­vitu na nie­koľko ro­kov vpred. Bo­okni si ten čas na cvi­če­nie aj ty.

you­tube.com

Meta mo­ti­vá­cia

Mo­ti­vá­ciu na cvi­če­nie ur­čite máš, ale čo ro­biť keď aj tá zlyhá? Meta mo­ti­vá­cia je mo­ti­vá­cia na cvi­če­nie, aj keď nie si mo­ti­vo­vaná. Že čo to tu tre­pem? Keď príde na naj­hor­šie spo­meň si na trik Pár mi­nút. Dô­vod, prečo sa ti nechce a od­kla­dáš veci je ten, že task pred te­bou je väčší, ako máš práve ener­giu, či chuť pre­ko­nať. Preto si po­vedz, že ne­pôj­deš cvi­čiť na hoďku, ale len na pár mi­nút. Takto sa okla­meš a v sku­toč­nosti vo veľa prí­pa­doch aj tak od­cvi­číš celý tré­ning.

Od­meň sa

Kúp si nové tričko, no­ha­vice na cvi­če­nie, lak na nechty, jed­no­du­cho sprav niečo, čo ta po­teší, čo ťa od­mení za tvoju vy­ko­nanú prácu. Keď svoju prácu bu­deš vy­ko­ná­vať sku­točne dobre, najk­raj­šou od­me­nou budú pekné ruky v tielku alebo dobre vy­ze­ra­júci cropp top.

Ak cvi­číš ne­jaký ten me­siac a máš toho sku­točne dosť, daj si pauzu. Buď rob niečo iné alebo si daj sku­točne pauzu na týž­deň či dva a ne­rob nič. Vďaka ta­kejto pau­zičke sa telo a my­seľ zre­ge­ne­ruje a možno zis­tíš, čo ťa na sú­čas­nom cvi­čení otra­vuje a pre­mys­líš si, čo s tým ro­biť.

Vždy, keď sa ti ne­bude chcieť niečo ro­biť, mysli na to, že to tvo­jej ši­kov­nej hlave sa nechce, preto sa ne­ne­chaj ovlá­dať.

Komentáre