Blíži sa oslava no­vého roka a mnohé z nás ju strá­via v spo­loč­nosti – či už na plese alebo svia­toč­nej oslave. K ta­kej prí­le­ži­tosti, akou je sil­ves­trov­ská párty, patrí aj vý­raz­nejší ve­černý make-up. Ak ťa lí­če­nie baví a rada skú­šaš niečo od­váž­nej­šie, máme tu pre teba 5 vi­deí, v kto­rých náj­deš krok za kro­kom po­stup k úžas­ným lo­okom. Sil­ves­ter je skve­lou prí­le­ži­tos­ťou na vý­raz­nej­šie lí­če­nie očí – na­job­ľú­be­nej­šie sú trb­lie­tavé tiene a sa­moz­rejme, veľa roz­jas­ňo­vaču. In­špi­ruj sa a ohúr svo­jím make-upom aj ty! 

Komentáre