Drag Qu­e­ens sú väč­ši­nou muži, ktorí sa pre­zlie­kajú za ženy, ro­bia si make-up ako ženy, ale predsa len tro­chu inak, ako to ro­bíme my každý deň. Prá­cou Drag Qu­e­ens je ro­biť show a tomu zod­po­vedá aj ich make-up a out­fit. Naj­čas­tej­šie vy­stu­pujú v ba­roch, pod­ni­koch, ka­ba­re­toch, no mô­žeš ich nájsť aj vo fil­moch, se­riá­loch alebo do­konca na „dú­ho­vých sprie­vo­doch“. Tvo­ria ne­od­mys­li­teľnú časť LGBTQ+ ko­mu­nity.

V mi­nu­losti šlo o niečo za­han­bu­júce a po­ni­žu­júce, no dnes sú títo umelci uzná­vaní po ce­lom svete. Pri­bližne až kon­com osem­de­sia­tych ro­kov sa Drag Qu­e­ens do­stali do po­ve­do­mia ľudí a za­čali byť ko­nečne vní­maní ako kul­túrny fe­no­mén. Rokmi ich po­pu­la­rita a po­čet rázne stúpa, nie­len v za­hra­ničí, ale aj na Slo­ven­sku a v Če­chách.

Môžme teda po­ve­dať, že Drag Qu­e­ens sú no­vým ce­lo­sve­to­vým fe­no­mé­nom, dnes sa do­konca dajú po­va­žo­vať za mains­tream a sú ne­pre­hliad­nu­teľ­nou sú­čas­ťou mo­der­nej kul­túry.

Tu je zo­znam naj­zná­mej­ších Drag Qu­e­ens sú­čas­nosti, ktoré by si ur­čite ne­mala pre­hliad­nuť:

1. Ru­Paul

Ce­lým me­nom Ru­Paul An­dre Char­les, známy ako pred­sta­vi­teľ Drag Qu­e­ens alebo tra­vesty show.

THURS­DAY #hey #gay #slay #sas­hay #oy­vey #okay #yay #Drag­Race

A post sha­red by Ru­Paul Char­les (@ru­pau­lof­fi­cial) on

2. Lady Bunny

Lady Bunny alebo Jon In­gle.

Eve­ryt­hing’s bet­ter, with Blue Bon­net on it!

A post sha­red by Lady Bunny (@of­fi­cial_lady_bunny) on

3. Chi Chi De­Va­yne

Za­vion Da­ven­port alebo Chi Chi De­Va­yne.

4. Di­vine

Har­ris Glenn Mils­tead alebo Di­vine.

5. Alaska Thun­der­fuck

Alaska, alebo vlast­ným me­nom aj Jus­tin An­drew Ho­nard.

Photo by @mag­nus­has­tings Gar­ment by @the­la­dy­hyde 🖤🖤🖤

A post sha­red by Alaska (@the­on­ly­alaska5000) on

6. De­tox

De­tox je ume­lec­kým me­nom Matt­hewa San­der­sona.

#Ne­wHe­ads­hot­Day 📷: @ada­mou­ah­mane

A post sha­red by De­tox (@the­on­ly­de­tox) on

Komentáre