Chris­top­her Bai­ley, hlava Bur­berry, one­dlho ukončí svoju ka­ri­éru v Bur­berry, ale pred­tým, ako tak urobí, od­pre­zen­tuje jeho po­slednú, vý­ni­močnú, dú­hovú ko­lek­ciu na jar 2018.

Dú­hový Bur­berry vzor

Nový dú­hový, ká­ro­vaný vzor je ve­no­vaný a zá­ro­veň pod­po­ruje tie naj­väč­šie a naj­zná­mej­šie LGBTQ+ or­ga­ni­zá­cie na svete. Bai­ley sa roz­ho­dol za­kom­po­no­vať všetky farby dúhy do kla­sic­kého Bur­berry vzoru. Dúhu náj­deme  mno­ho­krát aj v jeho naj­nov­šej  a po­sled­nej ko­lek­cii.

Dú­hové kúsky z Bur­berry ko­lek­cie jar 2018

Celú ko­lek­ciu náj­deš v na­šej ga­lé­rii

 

Na konci show Bai­ley po­ve­dal, že je hrdý na to, že pred­vie­dol svetu svoj „di­zaj­nér­sky uhol po­hľadu“ pro­stred­níc­tvom Bur­berry.

„Ešte ni­kdy ne­bolo také dô­le­žité ako te­raz, vy­jad­riť to, že naša kre­a­ti­vita a sila je za­kot­vená v na­šej roz­ma­ni­tosti.“ po­ve­dal Bai­ley.

Zdroj fo­to­grafí a článku: vo­gue.com

Komentáre