Nie vždy sa mi chce cvi­čiť, no keď sa pri­nú­tim, ni­kdy to ne­ľu­tu­jem. Na sva­lo­vici a únave po cvi­čení je niečo tak zvláštne uspo­ko­ju­júce, že mi ten po­cit za drinu stojí.

Svet fit­ness je však je­den ob­rov­ský biz­nis a tak na in­ter­nete ko­luje množ­stvo lží a sa­moz­va­ných exper­tov, na kto­rých si treba dať veľký po­zor. Toto sú nie­ktoré z nich:

1. Nedá sa za­me­rať len na ur­čité časti

Ne­exis­tuje plán, ktorý ti po­môže zho­diť len z bru­cha. Ani bru­šáky. Celé telo fun­guje ako je­den ce­lok a inak to nie je ani pri cvi­čení. Ak chceš vi­dieť vý­sledky na bru­chu, po­tre­bu­ješ tré­no­vať celé telo a hlavne správne sa stra­vo­vať.

2. Sa­motný beh na chud­nu­tie ne­stačí

Čím viac sva­lov, tým rých­lejší me­ta­bo­liz­mus. Ak chcem teda vy­ze­rať dobre a mať pekné telo, ne­pot­re­bu­jem svaly pá­liť pri dl­hom kar­diu, po­tre­bu­jem si­lový tré­ning.

Do tohto by som za­ra­dila ďal­šie klam­stvo, alebo skôr pred­su­dok, že z či­niek bu­deme sval­naté a ne­žen­ské. Nie, máme asi 10-x me­nej tes­tos­te­rónu než muži, ktorý má na rast sva­lov ob­rov­ský vplyv.

pexels.com

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

3. Stre­čing pred tré­nin­gom nie je po­vin­nosť

Ne­zna­mená to však, že ne­pot­re­bu­ješ telo roz­hý­bať. Stre­čing je v sku­toč­nosti po­trebný po tré­ningu, pred tré­nin­gom si rad­šej do­praj dy­na­mickú roz­cvičku. Úplne naj­zá­klad­nej­šia forma dy­na­mic­kej roz­cvičky na­prí­klad pred be­hom môže byť zrých­ľu­júca chô­dza, ktorá po­stupne prejde do behu.

4. Ne­mala by si cvi­čiť každý deň

Máme lep­šiu schop­nosť re­ge­ne­rá­cie veľ­kých sva­lo­vých sku­pín ako muži, preto te­ore­ticky mô­žeme cvi­čiť čas­tej­šie. Ne­zna­mená to, že ne­pot­re­bu­ješ re­ge­ne­rá­ciu. Svaly sa po­čas cvi­če­nia tr­hajú a na ich ob­novu po­tre­bu­ješ od­po­či­nok. Ak mu ho ne­dáš, vráti sa ti to.

5. Nie je to o množ­stve potu

To, že si sa spo­tila, ešte ne­zna­mená, že to bol dobrý tré­ning. Alebo mi chceš po­ve­dať, že mi­núta behu v hro­zi­vej ho­rú­čave je rov­nako efek­tívna, ak si vy­po­tila to, čo cez zimu za 30 mi­nút? Tvoj zo­vňaj­šok môže ho­vo­riť, že tvoj tré­ning bol poc­tivý, tvoje svaly však prav­de­po­dobne po­tre­bujú oveľa viac ná­mahy. Tuk sa vy­dy­chuje, nie potí.

Komentáre