Zo­zná­mite sa, za­čnete sa stre­tá­vať a už už to vy­zerá ná­dejne. Keď tu zrazu za­čne cú­vať. Pre­stane sa ozý­vať a ty ne­vieš, čo si uro­bila zle.

Nie­len ženy sú kom­pli­ko­vané, ob­čas nám aj muži ve­dia pekne za­mo­tať hlavu. Môže sa zdať, že muži sa boja zá­väz­kov, no podľa jed­nej štú­die na Match.com až 95 % z nich po­va­žuje man­žels­tvo za ich ži­votný cieľ. Tak kde je prob­lém? Možno, je to v tom, že v sku­toč­nosti nechce teba. Takže ak po­ču­ješ vetu ako „nie som pri­pra­vený na vzťah“ alebo „po­tre­bu­jem sa te­raz sú­stre­diť na iné veci“ prav­de­po­dobne to zna­mená, že nie je pri­pra­vený na vzťah s te­bou a rov­nako tak ti nechce ve­no­vať čas. Ak sa chceš tomu vy­hnúť tak mu­síš ve­dieť, čo chlap oča­káva od ženy ešte pred tým než sa do nej sku­točne za­mi­luje. Tu je 5 vecí, ktoré chlap po­tre­buje:

1. Po­tre­buje cí­tiť túžbu

Asi naj­zá­klad­nejší prin­cíp je ten, že po­tre­buje po tebe tú­žiť. V pod­state je to hra na mačku a myš. Musí mať po­cit, že mu chý­baš, musí cí­tiť túžbu opäť sa s te­bou stret­núť. Túto túžbu v ňom do­ká­žeš vy­vo­lať tak, že aj na­priek tomu, že sa stre­tá­vate, ne­pres­ta­neš žiť svoj ži­vot a ne­bu­deš na ňom zá­vislá. Ne­bu­deš ho bom­bar­do­vať sm­skami a vo­la­niami, ani ho stal­ko­vať na so­ciál­nych sie­ťach. Na­opak, vy­uži svoju žen­skosť a dráždi ho tak, aby po tebe tú­žil.

😘 @gr­lwith­bangs

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

2. Po­tre­buje tvoj re­špekt

Re­špekt je hlav­nou cnos­ťou. Bez neho by to vo vzťahu bolo na­ozaj ťažké. Na za­čiatku je pri­ro­dzený chtíč a pr­votná za­mi­lo­va­nosť, no po ro­koch to trošku vy­bledne a vy­pr­chá. Preto je re­špekt vo vzťahu ne­vy­hnutný. Láska často krát ne­stačí a muž to dobre vie. Pre neho slová mi­lu­jem ťa, ne­zna­me­najú to isté, čo pre teba. Vníma ich skôr ako zá­vä­zok a cíti sa ako v pasci. Preto mu na­miesto toho rad­šej po­vedz, prečo ho máš rada a čo na ňom ob­di­vu­ješ.

3. Po­tre­buje sa cí­tiť emo­ci­onálne bez­pečne

Rov­nako ako aj ty, tak aj on po­tre­bu­ješ mať po­cit, že ti môže dô­ve­ro­vať a zve­riť sa ti so svo­jimi po­citmi. No v tomto prí­pade mu­síš ty uro­biť prvý krok. Buď k nemu úp­rimná a ne­boj sa mu ot­vo­riť. Ho­vor mu o tom, čo máš rada, čoho sa de­síš a čo chceš. Zá­ro­veň však mu­síš byť cit­livá a vní­mavá na jeho re­ak­cie a na to, čo ti ho­vorí. Ne­smieš ho kri­ti­zo­vať ani sú­diť. Po­tre­buje cí­tiť, že ho pod­po­ru­ješ a roz­umieš mu, že sa ho za­sta­neš, keď to bude treba a že ne­zu­te­káš pri pr­vom prob­léme, ktorý sa vy­skytne.

Tag your babe @pai­va­al­bu­qu­e­rque @an­dre­ia­de­li­maa

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

4. Po­tre­buje, aby si bola pre neho vý­zvou

Muž ras­tie pro­stred­níc­tvom vý­ziev. Do­zrieva tak. Po­tre­buje sa po­sú­vať, po­tre­buje vy­hrá­vať a utvr­dzo­vať sa v tom, že je dosť dobrý. Na to, aby si mu do­ká­zala po­skyt­núť to, čo po­tre­buje, si mu­síš byť ve­domá svo­jich hod­nôt – a on ich musí po­znať tiež a zá­ro­veň si ich vá­žiť a re­špek­to­vať. Ak urobí chybu a sklame ťa, mu­síš mu to ve­dieť dať na­javo a do­ža­do­vať sa ospra­vedl­ne­nia. Pre muža je at­rak­tívne ak ho jeho žena do­káže kon­fron­to­vať. Aj keď môže na za­čiatku re­a­go­vať s hne­vom, ur­čite sa bude dí­vať inak na ženu, ktorá sa do­káže po­sta­viť mu a zá­ro­veň tak z neho uro­biť lep­šieho člo­veka.

5. Po­tre­buje cí­tiť, že si ho vá­žiš a ob­di­vu­ješ ho

A zá­ro­veň sa ne­snaž sprá­vať ako muž. To na mu­žov sku­točne ne­platí. Ne­boj sa uká­zať, kto vlastne si. Aj keď sa ho­vorí, žeby si ne­mala uka­zo­vať svoje emó­cie, nie je to tak. Sa­moz­rejme, ne­rob drámu z ma­lič­kostí a ne­buď pre­hnane žiar­livá, to nemá rád asi ni­kto, no ne­boj sa uká­zať, čo v sku­toč­nosti cí­tiš. Ne­boj sa byť cit­livá a jemná, pre­tože to ťa robí žen­skou, a to muži mi­lujú. Do­voľ mu, nech ťa môže ochra­ňo­vať. Buď ob­čas zra­ni­teľ­nou.

Zdroj: the­minds­jour­nal.com

Komentáre