Rif­ľové bun­dičky, bom­bery, krátke ko­žené bundy – zá­bavná a ľahká vý­zva ako kom­bi­no­vať a vy­tvá­rať štý­lové je­senné out­fity. Po­nuka na trhu je sku­točne ši­roká a mož­ností zo­sta­viť si zau­jí­mavý a štý­lový je­senný out­fit sa preto na­sky­tuje ne­spo­četne veľa. Treba len za­po­jiť fan­tá­ziu a hravo to zvládne každá mi­lov­níčka módy.

No pre túto se­zónu je­seň 2017 sa všetky módne oči za­me­ria­vajú na je­den vý­razný pr­vok, ktorý si za­slúži po­zor­nosť a miesto v šat­níku pra­vej fas­hi­onis­tky – ká­ro­vané sako, alebo ká­ro­vaný šedý no­ha­vi­cový kos­tým. Nie som zás­tanca vety: „to mu­síte mať“ , ani pre­sa­dzo­va­nia bez­hlavo sa dr­žia­cich tren­dov bez ohľadu na Vašu osob­nosť, vy­šper­ko­va­nosť Va­šej mód­nej duše, no v tomto prí­pade pa­dol jasný ná­vrh – všetky oči sem ! Tento štý­lový kú­sok sa stal jed­no­du­cho top tren­dom pre je­seň/zimu 2017/18.

ALE­XAN­DER WANG šedé ká­ro­vané sako muž­ského strihu, zdroj: ne­ta­por­ter.com

Mô­žeme po­ve­dať, že sa jedná o ná­vrat tohto mód­neho kúsku z mi­nu­losti. Naj­skôr sme ho mohli vi­dieť na pre­hliad­ko­vých mó­lach, po­tom na ce­leb­ri­tách a trend­set­te­roch. Ká­ro­vané sako či kos­tým sa stal veľ­kým pro­ta­go­nis­tom street style fo­to­gra­fií po­sled­ných ob­dobí po­tom, ako ulice hlav­ných met­ro­polí módy za­žili jeho in­vá­ziu a ob­ja­vil sa v ko­lek­ciách veľ­kých či men­ších mód­nych zna­čiek.

New York Fas­hion Week – deň 1., stre­ets­tyle, ká­ro­vané sako ako ak­cen­tu­júci pr­vok out­fitu, zdroj: Vo­gue Spain

Rov­nako aj ja som si ta­kýto no­ha­vi­cový kos­tým za­ob­sta­rala tak­mer pred ro­kom a te­raz za­žia­ril v mo­jom po­daní na sep­tem­bro­vom Mi­lan Fas­hion We­eku. (os­tatné fo­to­gra­fie a člá­nok náj­deš tu, aj na Ref­res­heri stránke v ka­te­gó­rii Móda pod me­nom mvan­ha­rova a na mo­jom blogu my­ami­rell.eu)

Aj takto môže vy­ze­rať ká­ro­vaný kos­tým, môže mať po­dobu no­ha­vi­co­vého kos­týmu rôz­neho strihu alebo sako možno skom­bi­no­vať so suk­ňou, čo vy­zerá veľmi zau­jí­mavo – Pa­ris Fas­hion Week, stre­ets­tyle, jar 2018, ši­roký strih s fal­dami,  zdroj: pin­te­rest

FAS­HION UNION bla­zer, šedý ká­ro­vaný bla­zer, zdroj: za­lando.it

GAB­RIELA HE­ARST Bla­zer s dvoj­ra­do­vým za­pí­na­ním, zdroj: ne­ta­por­ter.com

H&M sako s mo­tí­vom pied-de-po­ule, zdroj: 2.hm.com

mo­tív pied-de-po­ule, zdroj: pin­te­rest

CHLOE’ bla­zer, zdroj: myt­he­resa.com

MANGO bla­zer s dvoj­ra­do­vým za­pí­na­ním, zdroj: za­lando.it

MAX&CO bla­zer stre­čo­vej látky s mo­tí­vom káro, zdroj: it.ma­xandco.co

Mo­tív káro – Her­més Pa­ris, zdroj: pin­te­rest

Her­més Pa­ris, mo­tív káro, zdroj: pin­te­rest

RAG & BONE bla­zer ľa­nový, zdroj: ne­ta­por­ter.com

STELLA Mc­CAR­TNEY bla­zer ľa­nový, zdroj: ne­ta­por­ter.com

THE­ORY bla­zer krátky s mo­tí­vom check, zdroj: ne­ta­por­ter.com

TOPS­HOP bla­zer šedý ká­ro­vaný, zdroj: za­lando.it

ZARA bla­zer s veľ­kým ká­rom, zdroj: zara.com

Ká­ro­vaný no­ha­vi­cový kos­tým, Pa­ris Fas­hion Week, stre­ets­tyle, zdroj: pin­te­rest

Ká­ro­vané sako ako hlavný pro­ta­go­nista do­pl­nené ak­cen­tu­jú­cou fa­reb­nos­ťou , stre­ets­tyle ou­fit z ulíc Pa­ríža, Pa­ris Fas­hion Week , jar 2018, zdroj: pin­te­rest

Ká­ro­vaný no­ha­vi­cový kos­tým voľ­ného strihu v uli­ciach Mi­lána, Mi­lan Fas­hion Week, sep­tem­ber 2017, zdroj: pin­te­rest

Aj ta­kéto out­fity ste mohli vi­dieť v uli­ciach Mi­lána po­čas sep­tem­bro­vého Mi­lan Fas­hion We­eku, jar/leto 2018, zdroj: pin­te­rest

Sle­duj ďal­šie články a články o Mi­lan Fas­hion We­eku na po­kra­čo­va­nie tu, na fa­ce­bo­oku Mya Mi­rell Fas­hi­onista, či mo­jom blogu my­ami­rell.eu.

Ing.arch. Mi­ro­slava Vaň­ha­rová

fre­e­lance mo­del, fas­hion blog­ger, ar­chi­tect

fas­hion blog: www.my­ami­rell.eu

fa­ce­book blog page: Mya Mi­rell Fas­hi­onista

Ins­ta­gram: mya_mi­rell

Komentáre