Leto strieda je­seň a na­miesto dl­hých sl­neč­ných dní sa bu­díme do veľmi „opti­mis­tic­kého“ sych­ra­vého po­ča­sia.

Po­znáte to. Kaž­do­ročný ko­lo­beh.

Ur­čite sa nájdu ľu­dia, kto­rým toto chlad­nej­šie po­ča­sie vy­ho­vuje viac ako leto, av­šak pre tých, kto­rých už stihla po­trá­piť je­senná depka pri­ná­šam spô­sob, ako ju od seba odo­hnať a uro­biť si fa­rebný deň, aj keď za ok­nom po­ču­jete bub­no­vať daž­ďové kvapky o okenný pa­ra­pet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak čo, vy­bral/a si si tie svoje?
zdroj: ins­ta­gram.com @fu­sakle.sk / @hap­py­socks / @bold­socks­dot­com

Komentáre