Pri­pra­vila som pre teba in­špi­rá­ciu na štý­lové je­senné out­fity od na­šich aj čes­kých blo­ge­riek. 🙂 Čo na ne ho­vo­ríš?

Style of Becca

Mi­lu­jem Kän­ken ba­tohy od @fjall­ra­ve­nof­fi­cial 🖤Ak ma stret­nete nie­kde v Prahe, prav­de­po­dobne to ne­bude bez môjho čier­neho Re­kän­kenu (vy­ro­be­ného z plas­to­vých fliaš). Zmestí sa doň to­tiž všetko (a ešte viac), pre­tože ako ne­bý­vame v cen­tre Prahy, mu­sím zo se­bou niesť všetko dô­le­žité (fo­ťák, dážd­nik, diár, pe­ňa­ženka, voda, nie­kedy no­te­book s na­bí­jač­kou). Keďže sa bude v Prahe v no­vej zre­kon­štru­ova­nej časti @cen­trum­cho­dov ot­vá­rať nový @fjall­ra­ven_shop_cz , vzni­kol pri tejto prí­le­ži­tosti li­mi­to­vaný sivý Re­kän­ken s vý­šiv­kou PRA­GUE. (od 17.10. ho tam kú­pite aj vy).❤️ Ja som ho teda rovno zo­brala do Bra­ti­slavy. Nech vi­dia.👍🏻

A post sha­red by Re­beka Wechs­ler (@sty­le­of­becca) on

Moja je­senná uni­forma.🍂 Čo­skoro na blogu!

A post sha­red by Re­beka Wechs­ler (@sty­le­of­becca) on

Swe­et­la­dy­lol­li­pop

Ta­kúto je­seň si uží­vam. Pl­nými dúš­kami. Po­sledné teplé lúče, krása hre­ji­vých je­sen­ných od­tie­ňov a ti­síc fa­rieb lis­tov ma te­raz veľmi ba­via – aj v ob­lie­kaní! Kiež by trvalo ba­bie leto večne. 🙈 Čo však bude u mňa tr­vať večne, sú bez po­chýb moje dve "lásky": tá k #mes­sy­wa­ves a k no­vým ko­lek­ciám od @the­of­fi­cial­pan­dora 😋😇 Jednu z naj­nov­ších, ktorú cha­rak­te­ri­zuje geomet­ria, mám práve na sebe 🤗 Vždy ma nad­chne, aké sú ich šperky nad­ča­sové a ne­vtie­ravo ele­gantné 🤔👌 #swe­et­la­dy­lol­li­pop #dnes­no­sim #au­tum­nout­fit #do­se­et­he­won­der­ful #do­pan­dora #pan­do­ra­charm #ad

A post sha­red by Ivanka Pet­ru­šová (@swe­et­la­dy­lol­li­pop) on

Gret­tusa

https://www.ins­ta­gram.com/p/BZ1XISZh-HP/?ta­ken-by=gret­tusa

⛪️

A post sha­red by @ gret­tusa on

Janka To­panka

Mar­kéta Bar­tová

Komentáre