Naj­väč­šia módna ini­cia­tíva na svete, kto­rej cie­ľom je zme­niť spô­sob, akým sa vy­rába a pre­dáva ob­le­če­nie, tento rok oslávi svoje piate vý­ro­čie. Do prog­ramu je za­po­je­ných viac ako 100 kra­jín, ktoré si po­čas po­du­ja­tia pri­po­mí­najú tra­gé­diu v tex­til­nej bu­dove v Ban­gla­déži, ktorá zme­nila vní­ma­nie mód­neho prie­myslu. V prog­rame náj­deš zau­jí­mavé dis­ku­sie, pred­nášky či works­hopy.

Po­čula si už o názve Fas­hion Re­vo­lu­tion? Ak nie, tak te­raz máš je­di­nečnú prí­le­ži­tosť sa s ňou zo­zná­miť. Hnu­tie sa za­oberá té­mou „ne­čis­tého“ a ne­trans­pa­rent­ného mód­neho prie­myslu. Za jeho vzni­kom stojí už spo­mí­naná tra­gé­dia v tex­til­nej bu­dove, ktorá si vy­žia­dala stovky obetí. Cie­ľom hnu­tia je za­brá­niť po­dob­ným ka­ta­stro­fám a pri­po­me­núť si tak pa­miatku zo­snu­lých. Fas­hion Re­vo­lu­tion spolu s vý­rob­cami ob­le­če­nia majú je­den spo­ločný cieľ a to za­brá­niť ne­etic­kým pod­mien­kam ma­so­vej vý­robe či za­brá­nili zne­čis­ťo­va­niu ži­vot­ného pro­stre­dia.

Fas­hion Re­vo­lu­tion Week si tento rok mô­žeš prísť po­zrieť nie len v Bra­ti­slave ale aj do Po­važ­skej Bys­trici, Ban­skej Štiav­nici, Pop­radu a Ko­šíc. Or­ga­ni­zá­tori si pri­pra­vili bo­hatý prog­ram plný dis­kusí s rôz­nymi di­zaj­nérmi či ma­na­žérmi zná­mych zna­čiek mód­neho prie­myslu.

Som ne­smierne rada, že po­čas Re­vo­lu­tion Fas­hion We­eku mô­žeme pri­niesť aj iný po­hľad na módu a pri­blí­žiť ľu­ďom, aký do­pad na spo­loč­nosť a ži­votné pro­stre­die má fast fas­hion a aké jed­no­du­ché je proti tomu bo­jo­vať.ho­vorí ko­or­di­ná­torka a di­zaj­nérka Mar­tina Ma­re­ková Ku­ipers. 

V spo­lu­práci s touto or­ga­ni­zá­ciou je aj dobre známy Fas­hion Live!, ktorý po­čas týchto dní bude mať film fes­ti­val v bra­ti­slav­skom Au­parku. Fil­mový ma­ra­tón sa bude ve­no­vať aj téme o re­cyk­lá­cií ob­le­če­nia.

Ak sa roz­hod­neš prísť pod­po­riť toto dob­ro­činné hnu­tie, mô­žeš po­môcť tým, že sa od­fo­tíš vo svo­jom ob­ľú­be­nom out­fite a fotku bu­deš pub­li­ko­vať na so­ciál­nych sie­ťach s has­ta­gom  #mi­lo­va­ny­ku­sok, #fas­hi­on­re­vo­lu­ti­on­we­ek­slo­va­kia.

Uká­žeš tým ľu­ďom vo svo­jom okolí, že ne­treba mať plné skrine zby­toč­ných a lac­ných vecí.

Tla­čová správa Fas­hion Re­vo­lu­tion

Komentáre