Leto sa ko­nečne po­riadne roz­bieha a na­šou asi na­job­ľú­be­nej­šou čin­nos­ťou v tieto ho­rúce dni je le­ža­nie nie­kde pri vode. Ak pat­ríš me­dzi tie ženy, ktoré tú­žia po pek­nej hne­dej po­kožke, ur­čite si si už na opa­ľo­va­nie na­šla čas. Azda každá z nás túži po tom, aby jej opá­le­nie vy­dr­žalo čo naj­dl­h­šie. Ako na to? Do­dr­žuj tieto kroky!

Hyd­ra­tá­cia zvnútra i zvonka

Zá­kla­dom krás­nej po­kožky je jej pra­vi­delná a po­riadna hyd­ra­tá­cia. Po­čas leta by si ne­mala za­bú­dať na do­dr­žia­va­nie pit­ného re­žimu. A to nie len kvôli svojmu zdra­viu, ale aj po­kožke. Práve vďaka do­sta­toč­nej hyd­ra­tá­cii zvnútra sa tvoja po­kožka ne­bude vy­su­šo­vať, a tým pá­dom ani lú­pať, takže tak rýchlo ne­prí­deš o svoje opá­le­nie. Dru­hým bo­dom je jej hyd­ra­tá­cia zvonka – po­u­ží­vaj kva­litné te­lové mlieka po kaž­dom spr­cho­vaní.

Rad­šej ži­let­kou

Epi­lá­cia stroj­če­kom či vos­kom ťa síce zbaví chĺp­kov aj s ko­rien­kami, no aj časti po­kožky, takže po­stupne pri­chá­dzaš o tú vr­chnú opá­lenú časť. Aj keď je to nie­kedy na nervy, po­kiaľ si chceš opá­le­nie udr­žať čo naj­dl­h­šie, skús po­u­ží­vať rad­šej ži­letku.

Správne krémy

Ako už bolo spo­me­nuté, na hyd­ra­tá­ciu po­kožky správ­nymi kré­mami by si ne­mala za­bú­dať. Te­lové mlieka, masla, oleje,… na vý­ber je toho sku­točne veľa. Po dni na slnku stav na pro­dukty, ktoré sú ur­čené na po­kožku po opa­ľo­vaní. Väč­ši­nou to­tiž ob­sa­hujú zložky, ktoré opá­le­nie pod­po­rujú. Na jeho udr­ža­nie sú na trhu aj špe­ciálne bron­zové krémy. Čomu by si sa však mala vy­hnúť sú pí­lingy. Tie ti opá­lenú po­kožku zlúpu. Ak pí­ling, tak len jemný a pred opa­ľo­va­ním!

Je­dál­ni­ček

Dô­le­žitá vec, ktorú by si mala do­dr­žia­vať už nie­koľko týž­dňov pred let­nou se­zó­nou. Vhodná strava má na­ozaj vplyv aj na opá­le­nie. Obo­hať svoju stravu na­prí­klad o mandle, lo­sosa, avo­kádo, sóju či mor­ča­cie mäso. Tie to­tiž ob­sa­hujú ty­ro­zín, ktorý po­máha pri tvorbe me­la­nínu. Ďa­lej vsaď na po­tra­viny, ktoré ob­sa­hujú vi­ta­mín E – ten je to­tiž vi­ta­mí­nom krás­nej po­kožky, a ka­ro­tén, vďaka kto­rému sa bu­deš opa­ľo­vať pekne do­hneda.

Komentáre