Ča­som zis­tíš, že ži­vot ply­nie na­ozaj veľmi rýchlo. Prí­deš na to vtedy, keď ťa viac ne­bude bo­lieť a trá­piť to, čo ti vrásky spô­so­buje dnes.. Buď si ve­domá ale toho, že star­nu­tie je jedná z naj­lep­ších vecí. Len roky ti na tvoje konto pri­dajú to, čo je na­ozaj dô­le­žité, zá­žitky, spo­mienky, myš­lienky, skú­se­nosti. Čím vyšší rok bu­deš mať, tým viac toho dô­le­ži­tého sa v tebe na­hro­madí.

Buď pro­sím vďačná za každý oka­mih. Buď ochotná po­má­hať, najmä tým, ktorí toho schopní nie sú, oni raz túto chybu po­cho­pia. Zbie­raj skôr ne­za­bud­nu­teľné zá­žitky, ako by si mala zbie­rať ma­te­riálne veci. Roz­dá­vaj ra­dosť, pre­tože aj oby­čajný úsmev môže nie­komu zlep­šiť deň. Cho­die­vaj na pre­chádzky do prí­rody, pre­tože tam náj­deš od­po­vede na otázky, náj­deš tam ti­cho, ktoré je tak vzácne, náj­deš tam krásu, ktorá sa kaž­dým me­sia­com mení. Ne­ub­li­žuj sebe, ani iným, pre­tože bo­lesti je dosť na tomto svete. Maj svoje ta­jom­stvá, pre­tože nie­kedy je fajn ne­chať si niečo len pre seba. A hoci, sa bu­deš cí­tiť nie­kedy sama, je to v po­riadku, len v búr­kach sa ro­dia hr­di­no­via. A ty ním si aj keď o tom často po­chy­bu­ješ. A hoci v ži­vote uro­bíš pár chýb, ne­do­voľ, aby práve toto ťa pri­nú­tilo mys­lieť si, že si zlý člo­vek. Máš mnoho ne­dos­tat­kov, ale práve vďaka ním si tak je­di­nečná, práve vďaka ním mi dá­vaš šancu za­mi­lo­vať sa do teba každý deň. Pro­sím ťa, čí­taj knihy lebo v nich náj­deš múdro, mi­luj ci­táty a všetko spo­jené s tým, pre­tože náj­deš od­po­vede a rady do ži­vota, ktoré síce ne­mu­síš po­cho­piť hneď, ale ča­som ur­čite. Na­tr­haj kvety, sta­čia tie z lúky a ve­nuj ich nie­komu na kom ti zá­leží. Vy­tvor si vlastné tra­dí­cie. Spoz­ná­vaj svet, spoz­ná­vaj ľudí a ces­tuj, lebo to naj­lep­šie čo ti svet môže po­núk­nuť, je po­zna­nie. A to zís­kaš len ces­to­va­ním. Hudbu po­čú­vaj len na­hlas, pre­tože práve ona ti po­môže uzdra­viť rany na duši, či na srdci. Choď hlavne tam, kam ťa to ťahá, či už máš pre­plá­vať 3 oce­ány, alebo vy­liezť na vr­chol ne­ja­kej hory, urob to! Naj­dô­le­ži­tej­šie je, pl­niť si sny, nech sú aké­koľ­vek. Ne­strať svoju vá­šeň voči ume­niu. Foť všetko čo uvi­díš, všetko, čo ťa pri­núti na chvíľu za­stať a ob­di­vo­vať to, foť všetky tie krásne veci a oka­mihy okolo teba, lebo raz ten kus pa­piera, bude zna­me­nať viac ako čo­koľ­vek iné.

Komentáre