Ba­le­nie na do­vo­lenku je ob­čas ná­ročné a po­riadne hek­tické. Najmä ak máte mys­lieť na všet­kých čle­nov ro­diny. Ne­za­bud­núť na opa­ľo­va­cie krémy pre deti aj pre vás, te­lové mlieko, de­odo­ranty proti po­te­niu, lí­če­nie, olej na vlasy… Jedno rie­še­nie, ktoré vám príp­ravy na od­let tro­chu uľahčí, predsa len máme. Na­miesto ťaž­kých koz­me­tic­kých taš­ti­čiek pras­ka­jú­cich vo šví­koch stavte na ces­tovné ba­le­nia.

Ob­ľú­bené kúsky ne­us­tále po ruke

Malé obaly pri koz­me­tic­kých pro­duk­toch sú pri pre­prave lie­tad­lom ne­vy­hnut­nos­ťou. Sú jasne sta­no­vené pra­vidlá, čo mô­žete mať v lie­tadle a tie sa mu­sia do­dr­žia­vať. Av­šak ces­tovné ba­le­nie koz­me­tiky oce­níte aj vo veľ­kých kuf­roch, nech už je spô­sob do­pravy aký­koľ­vek.

Ak si do­vo­lenku ne­viete pred­sta­viť bez svo­jich kaž­do­den­ných koz­me­tic­kých spo­loč­ní­kov, siah­nite po prak­tic­kých ces­tov­ných veľ­kos­tiach: vá­žia me­nej, ne­za­berú toľko miesta a ak ich na do­vo­lenke mi­niete, do­mov sa pôjde o niečo ľah­šie.

Cestovné balenia kozmetiky na dovolenku
zdroj: No­tino / Ces­tovné ba­le­nia koz­me­tiky na do­vo­lenku

Čo je malé, to je milé

Pred kaž­dým ba­le­ním by sme si mali uro­biť zo­znam toho, čo na­ozaj po­tre­bu­jeme každý deň a čo až tak. Koz­me­tické značky sa pris­pô­so­bili aj do­vo­len­ko­vým po­žia­dav­kám svo­jich zá­kaz­ní­kov a pri­niesli na trh malé, kom­paktné ver­zie par­fu­mov a koz­me­tiky. Ces­tovné ba­le­nie koz­me­tiky oby­čajne ob­sa­huje tie naj­zá­klad­nej­šie kúsky na bežnú dennú sta­rost­li­vosť. 

Ľah­šia to­aletná či par­fu­mo­vaná voda ne­smie po­čas leta chý­bať v žiad­nej dám­skej ka­belke. Ge­niálne jed­no­du­chým a pri­tom štý­lo­vým do­pl­n­kom je Tra­valo. Je to pekný rozp­ra­šo­vač vo veľ­kosti i tvare dám­skeho rúžu, ktorý mô­žete na­pl­niť svo­jim ob­ľú­be­ným par­fé­mom a vy­drží až okolo 50 po­u­žití. Skvelý je najmä vďaka svo­jej ľah­kosti a odol­nosti voči ná­razu. A svo­jej mi­lo­va­nej vône sa ne­mu­síte vzdať ani na opač­nom konci sveta!

A ešte jedna vý­hoda

Ku­po­vať si men­šie ces­tovné ba­le­nia však ne­mu­síte len na do­vo­lenky. Po­ku­ku­jete po drah­šej koz­me­tike, ale bo­jíte sa, či by vy­ho­vo­vala va­šej pleti? Žia­den prob­lém. Práve malé ba­le­nia sú uro­bené tak, aby ste pro­dukt do­sta­točne dobre vy­skú­šali a po­tom sa po­ľahky roz­hod­nete, či je to pre vás to pravé ore­chové. Takto možno kú­piť via­cero pro­duk­tov, po­rov­nať ich a vy­brať si ten naj­lepší. Ušet­ríte tak nie­len pe­niažky, ale aj sta­rosti v prí­pade, že by niečo va­šej pleti ne­sadlo.

Komentáre