Nie­kedy je v na­šom ži­vote všetko su­per. Sme spo­kojné, usmiate, cí­time sa dobre, zdravo a fit. Na dru­hej strane mu­síme ob­čas pre­ko­nať aj hor­šie dni, kedy cí­time úz­kosť, nič sa nám ne­páči a nič sa nám nechce. Mys­lím, že je to úplne nor­málne a ob­čas to má takto každá z nás. Dô­le­žité je nájsť rov­no­váhu. A to nie len v ži­vote, ale aj v prí­stupe k stra­vo­va­niu a nášmu fy­zic­kému zdra­viu.

Možno sa už dlho sna­žíš schud­núť, no ne­darí sa ti, aj keď si mys­líš, že ro­bíš všetko tak, ako máš. A možno ro­bíš, len za­bú­daš na pár de­tai­lov. Na­prí­klad na to, že tvoj ka­lo­rický prí­jem musí byť pri chud­nutí nižší ako vý­daj. Te­raz si po­vieš, že to predsa vieš, ale na­ozaj si si ve­domá, aký má byť tvoj denný prí­jem ka­ló­rií? A vieš, koľko ener­gie spáli denne tvoj ba­zálny me­ta­bo­liz­mus?

Vieš koľko ka­ló­rií sa ukrýva v jed­not­li­vých po­tra­vi­nách?

Ide o to, že nie­kedy k sebe nie sme úp­rimné. Možno sa to tak nezdá, ale ly­žica ara­ši­do­vého masla alebo nu­tely, po­hár vína k ve­čeri a drobný kek­sík ku káve, do kto­rej si dáme cu­kor a smo­tanu, do­káže náš ka­lo­rický prí­jem na­vý­šiť a to bez toho, aby si si to uve­do­mo­vala.

Ne­tvr­dím, že si máš rá­tať každú jednu ka­ló­riu, ale je fajn na­učiť sa orien­to­vať v tom, ktoré jedlo ob­sa­huje koľko ka­ló­rií. Teda as­poň pri­bližne. A po­tom si do­ká­žeš jed­no­duch­šie pris­pô­so­biť koľko toho za deň zješ. Ide o to, aby si mala vy­vá­ženú stravu, ktorá ob­sa­huje všetky po­trebné mak­ro­ži­viny a mik­ro­ži­viny a zá­ro­veň nie je pre­sý­tená ne­zdra­vými tukmi a množ­stvom jed­no­du­chých cuk­rov.

A že máš ob­čas chuť na čo­ko­ládu alebo zmrz­linu? Sa­moz­rejme si ju daj! Ne­skôr to mô­žeš vy­vá­žiť na­prí­klad tým, že si na ve­čeru dáš niečo ľah­šie a me­nej ka­lo­rické.

Vieš koľko ka­ló­rií spá­liš pri rôz­nych ak­ti­vi­tách?

Ďalší bod, ktorý si nie­ktorí ľu­dia zvyknú nad­hod­no­co­vať je ich vý­daj ener­gie. Ob­čas máme po­cit, že sme na tré­ningu zo seba vy­dali ma­xi­mum na­šej ener­gie a hneď po prí­chode máme po­cit, že to mu­síme „do­jesť“. Pri tomto spô­sobe „kom­pen­zá­cie“ sa však stáva, že zjeme do­konca viac ka­ló­rií ako sme pri cvi­čení spá­lili.

To, koľko ener­gie vy­dáš pri jed­not­li­vých ak­ti­vi­tách je in­di­vi­du­álne a zá­leží to na­prí­klad aj od toho, koľko vá­žiš, alebo akú te­povú frek­ven­ciu si mala po­čas tré­ningu. Na in­ter­nete náj­deš pri­bližné hod­noty pre jed­not­livé ak­ti­vity, no ak to s chud­nu­tím mys­líš vážne, od­po­rú­čam zain­ves­to­vať do kva­lit­ného fit­ness ná­ramku, ktorý to bude po­čí­tať za teba.

Ako sa v sku­toč­nosti cí­tiš?

Si v po­hode, spíš dobre alebo ťa v po­sled­nej dobe niečo trápi? To, v akom si psy­chic­kom roz­po­lo­žení sa na tvo­jej po­stave od­razí viac, akoby si si mohla mys­lieť. Môžu za to stre­sové hor­móny, ktoré sa vy­pla­vujú, keď si v dl­ho­do­bom strese a ne­ga­tívne vplý­vajú nie len na zdra­vie, ale aj na snahu o vy­for­mo­va­nie po­stavy. Psy­chické zdra­vie je rov­nako dô­le­žité ako to fy­zické. Ne­za­bú­daj na re­ge­ne­rá­ciu a od­dych, ktorý ti môže do­dať mo­ti­vá­ciu k tomu, aby si sa ne­vzdá­vala.

Komentáre