Leto má pre všet­kých mi­lov­ní­kov po­hybu jednu veľkú vý­hodu! Mô­žeš za­bud­núť na po­silky, kde sa ob­čas nedá po­riadne dý­chať a vy­užiť vý­hodu čerstvého vzdu­chu na­plno. Aj bez veľ­kých a dra­hých stro­jov si do­ká­žeš per­fektne pre­cvi­čiť celé telo. Vy­uži teplé po­ča­sie a fit­cen­trá si ne­chaj na zimu. 

Beh na čerstvom vzdu­chu

Nie je lep­šie kar­dio ako beh. A ak mô­žeš be­há­vať na čerstvom vzdu­chu na­miesto be­žia­ceho pásu v pre­pl­ne­nej miest­nosti, je to oveľa lep­šie. Na­vyše sa ne­mu­síš po­ze­rať stále na tú istú sce­né­riu. Takže šup do prí­rody či na bež­cami ob­ľú­bený chod­ník!

Bi­cy­kel či kor­čule?

Ne­vo­nia ti be­ha­nie? Kar­dio, nohy aj za­dok si efek­tívne pre­cvi­číš na kor­ču­liach či bi­cykli. Bi­cyk­lo­va­nie je do­konca k telu še­tr­nej­šie ako sa­motný beh. A vonku si ta­kéto cvi­če­nie ur­čite uži­ješ viac ako na stro­joch. Vezmi so se­bou ne­ja­kého par­ťáka a čas vám ubehne ešte rých­lej­šie.

Joga

Ďal­šie cvi­če­nie, ktoré je oveľa lep­šie prak­ti­zo­vať vonku kvôli čerstvému vzdu­chu. A preto, ak máš jogu rada, leto mu­síš vy­užiť na­plno! Pre­cvi­číš si celé telo a ak sa vy­be­rieš skoro ráno nie­kam do parku, ener­gie na­sa­ješ ešte viac! A lep­šie sa zba­víš aj stresu.

Street wor­kout

Veľa miest už dnes po­núka von­kaj­šie parky, kde ľu­dia môžu po­sil­ňo­vať koľko chcú. A to vďaka hraz­dám či pre­liez­kam, na kto­rých mô­žeš cvi­čiť s vlast­nou vá­hou. Ok­rem ta­kýchto par­kov sú vo väč­ších mes­tách zria­dené aj von­kaj­šie po­si­lovne so zá­klad­nými jed­no­du­chými, no efek­tív­nymi strojmi na pre­cvi­če­nie ce­lého tela.

Komentáre