Nie­len vzťahy, ale aj ich nad­vä­zo­va­nie ob­čas býva ob­rov­skou zá­ha­dou. Do­konca aj pre nás, ženy. 

Po­znáš to, veľmi sa ti páči, ko­nečne ho po­zveš na rande, no po­čas vášho spo­loč­ného ve­čera sa všetko vy­vi­nie úplne inak, ako si si pred­sta­vo­vala. Ak si sin­gle a stále ne­tu­šíš, kde po­čas ran­de­nia ro­bíš chybu, vy­skú­šaj tieto ove­rené tipy, vďaka kto­rým si zís­kaš srdce kaž­dého chlapa.

1. Nie je make-up ako make-up

Pre mu­žov je najp­rí­ťaž­li­vej­šia práve pri­ro­dze­nosť, preto zvoľ veľmi jemné a de­centné lí­če­nie. Stačí zvodná linka a ľahký make-up. Vy­hni sa ume­lým mi­hal­ni­ciam či vý­raz­nému rúžu, ktorý sa ti po­čas ve­čere bude ne­prí­jemne od­tlá­čať či roz­ma­zá­vať po ce­lej tvári. Jed­no­du­cho za­kry ne­do­ko­na­losti, zvý­razni oči a ne­za­budni na par­fum, no ne­za­bú­daj, že všetko s mie­rou. Ok­rem ušet­re­ného času mô­žeš byť na­vyše sama se­bou.

2. Do­ko­nalý úsmev

Čo pri­láka po­zor­nosť viac ako krásne biele zuby? Ne­mu­síš mí­ňať „veľké pra­chy“ u den­tál­nej hy­gie­ničky, veľmi účin­ným a hlavne rých­lym rie­še­ním sú pro­dukty od bie­lej perly, ktoré ti z pra­siatka ne­minú viac, ako 20 Eur. So sys­té­mom na bie­le­nie zu­bov uvi­díš prvé vý­sledky už za 5 dní, no vy­užiť mô­žeš aj bie­liace pá­siky či bie­liace pero. Ak sta­rost­li­vosť o tvoj žia­rivý úsmev do­pl­níš aj bie­lia­cou zub­nou pas­tou, na va­šom pr­vom rande roz­hodne za­žia­riš.

View this post on Ins­ta­gram

Leto 🌞 je už za ro­hom! Ak hľa­dáš spô­sob ako si bez­pečne a po­hodlne 🏡 do­priať per­lovo biely úsmev, 😁 vy­skú­šaj Bie­liace pá­siky od biela perla ®️. Od­strá­nia ne­čis­toty zo zub­nej sk­lo­viny pre oča­ru­júci úsmev 😁 už túto letnú 🌞🌊 se­zónu. ———————————————————————— Sum­mer🌞 is around the cor­ner! If you are lo­oking for a safe way to achieve a pe­arly white smile😁 from the com­fort of your home🏡, then biela perla®️ Whi­te­ning strips with ac­tive char­coal are the right cho­ice! They re­move dis­co­lou­ra­tion from to­oth ena­mel so you can have that char­ming white smile😁 all sum­mer long 🌞🌊. #bie­la­perla #te­et­hwhi­te­ning #úsmev #ra­dosti #no­vyp­ri­beht­voj­hous­mevu #dm­slo­ven­sko #vy­ro­be­ne­na­slo­ven­sku #ma­de­in­slo­va­kia @dm_slo­ven­sko

A post sha­red by Biela Perla – bie­le­nie zu­bov (@biela.perla) on

3. Piť či ne­piť?

Pro­sím ťa, len sa tam ne­opi! Áno, toto je veta kaž­dej správ­nej mamy, ale nič ne­pô­sobí hor­šie, ako keď sa ne­bu­deš vlá­dať so svo­jim ná­dej­ným pria­te­ľom ani roz­prá­vať. Pri ve­čeri sa neb­ráň po­háru dob­rého vína či pro­secca, no na­ozaj stačí iba je­den, ma­xi­málne dva po­háre. Ak do­sta­neš „slinu“ ob­jed­naj si k vínu aj po­hár vody alebo li­mo­nádu, kto­rou bu­deš tl­miť svoje chute.

4. Ne­roz­prá­vaj iba o sebe

Pri­prav si pár otá­zok aj pre tvojho ná­dej­ného fra­jera a zo za­čiatku stav na ne­zá­väznú kon­ver­zá­ciu. Vy­hni sa dl­hým mo­no­ló­gom o sebe a svo­jich bý­va­lých. Toto na­ozaj na pr­vom rande ni­kto nechce po­čú­vať. Pri­prav si pár otá­zok o ňom, o jeho práci/škole či ži­vote a uvi­díš, ako sa celá vaša kon­ver­zá­cia po­čas ve­čera vy­vi­nie.

zdroj: unsp­lash.com

5. In­ten­zívny po­hľad a ne­nú­tené do­tyky

Po­čas vášho roz­ho­voru sa mu po­ze­raj priamo do očí a po­zorne po­čú­vaj, čo roz­práva. To muži priam mi­lujú. Ne­za­budni ani na letmé do­tyky pri po­dá­vaní po­há­rov alebo keď bu­deš pre­chá­dzať okolo. Skús mu uká­zať, že ti je s ním prí­jemne a vďaka do­ty­kom me­dzi vami ur­čite pre­skočí is­kra. Všetko by ale malo byť pri­ro­dzené a ne­nú­tené.

Komentáre