Mys­líš si, že každé cvi­če­nie je skvelé na chud­nu­tie? Sku­toč­nos­ťou je, že nie všetky druhy po­hybu k zní­že­niu hmot­nosti sku­točne na­po­má­hajú.

Hoci je pravda, že aký­koľ­vek druh po­hybu mierne zvy­šuje spa­ľo­va­nie ka­ló­rií, nie­ktoré cviky ich spa­ľujú tak málo, že sa to ani nedá po­va­žo­vať za chud­nu­tie. Ak práve tieto ak­ti­vity tvo­ria väč­šinu tvojho tré­nin­go­vého plánu, strá­caš čas vie­rou, že s ich po­mo­cou ra­di­kálne schud­neš. Skús ich ob­me­niť, alebo pri­dať niečo nové. A ktoré to teda sú?

Po­sil­ňo­va­nie bi­cep­sov

Po­sil­ňo­va­nie bi­cep­sov síce po­máha k tomu, aby vy­ze­rali dobre, no bi­cepsy sú tak malá sva­lová sku­pina, že sa z nej tý­mito po­hybmi nedá spá­liť tak­mer žia­den tuk. Cvi­če­nia za­me­rané na bi­cepsy teda po­sil­ňujú, ale s ich po­mo­cou sa tuku nez­ba­víš.

Cviky na bru­cho

Zhr­ňme tu ka­te­gó­riu bruš­ných cvi­kov, pre­tože tak­mer všetky z nich sú na chud­nu­tie prak­ticky zby­točné. Väč­šina ľudí si myslí, že ak chce spá­liť tuk na bru­chu, musí sa naň za­me­rať na­prí­klad bru­šákmi. Takto to však ne­fun­guje. Vo vše­obec­nosti ta­kéto cviky ne­sti­mu­lujú úro­veň spa­ľo­va­nia tu­kov tak, ako by sa mohlo zdať. Takže, ak chceš schud­núť v tejto ob­lasti, 1000 bru­šá­kov ti k tomu ne­po­môže. Efekt majú skôr na po­sil­ňo­va­nie a tva­ro­va­nie.

Stroje na von­kaj­šie/vnú­torné stehná

Ďal­šie cviky, kto­rým sa mô­žeš kľudne vy­hnúť – ak ti ide len o chud­nu­tie, sú cviky na vnú­torné a von­kaj­šie stehná. Síce veľmi dobre po­sil­ňujú túto spodnú časť tela, ale veľa ka­ló­rií ne­spa­ľujú. Ak sa za­me­ria­vaš práve na ne, môže sa stať, že sa týmto po­sil­ňo­va­ním stanú tvoje stehná síce pev­nej­šie, ale hrub­šie. A to je presný opak toho, čo chceš do­cie­liť. Lep­šou voľ­bou sú na­prí­klad drepy alebo dlhé pre­chádzky.

Ne­správne vy­uží­va­nie kar­dio stro­jov

Stroje za­me­rané na kar­dio môžu po­môcť s úbyt­kom váhy, no ich ne­správne vy­uží­va­nie veľký prí­nos nemá. Aby si na nich ne­strá­cala čas, skús sa opý­tať na radu nie­koho skú­se­ného, na­prí­klad tré­nera. Po­trebný je správny po­stoj, tempo aj čas strá­vený na ta­komto stroji. Ne­chaj si po­ra­diť, aby sa z toho ne­stalo trá­pe­nie a ru­tinné cvi­če­nie bez vý­sled­kov.

Komentáre