Ur­čite si už po­čula o 30 dňo­vej vý­zve, pri kto­rej každý deň zvy­šu­ješ po­čet bru­šá­kov, ktoré ti majú za­ru­čiť plo­ché bru­cho. Ak si to skú­šala, ur­čite si po pár dňoch mala hroznú sva­lo­vicu a každý deň bol ťažší a ťažší. Kde si sa na­ko­niec re­álne do­stala? Na de­siaty alebo dvad­siaty deň a zdá sa ti, že bru­cho sa ne­zmen­šuje ale na­opak zväč­šuje? Je to nor­málne a ta­kýmto spô­so­bom plo­ché bru­cho ni­kdy ne­zís­kaš. Veď, keby to bolo také jed­no­du­ché, 30 dní by sa vy­dr­žala takto tý­rať každá z nás.

zdroj: fre­e­pik.com fre­e­pik.com

Za všetko môže tuk

Ne­vra­vím, že bru­šákmi ti ne­na­rastú žiadne svaly, no sú ti úplne na nič, keď ich ne­vidno. Brušné svaly sa ti síce zväč­šia, ale tuk, ktorý ich ob­klo­puje tam ostane. To je hlavná prí­čina toho, prečo bu­deš mať bru­cho väč­šie. Pred­stav si to, ako ochranný štít na tvo­jich sva­loch, ktorý ti bráni v tom, aby si uvi­dela svoje vy­pra­co­vané teh­ličky.

Za­poj celé telo

Je pravda, že čím viac sva­lov máme naše telo do­káže oveľa viac a rých­lej­šie spa­ľo­vať aj popri tom ako se­díme alebo le­žíme. Svaly na bru­chu ti ale sta­čiť ne­budú, a preto mu­síš po­sil­ňo­vať celé telo. Ne­po­znám ani jednu ženu, ktorá by mala prob­lém iba s bru­chom a os­tatné časti tela mala do­ko­nalé. Buď má šir­šie boky, chudé ruky alebo väčší za­dok. Za­me­raj sa na naj­väč­šie sva­lové par­tie na tele. Na ru­kách bi­ceps, tri­ceps a del­tový sval, na chrbte naj­širší sval chrbta a chrb­ti­cový na­pria­mo­vač, pr­sné svaly, brušné svaly a na spod­nej časti tela se­da­cie svaly, štvor­hlavý a dvoj­hlavý sval stehna.

Skom­bi­nuj si­lový a kar­dio tré­ning

Naj­lep­šou voľ­bou je kom­bi­ná­cia si­lo­vého a kar­dio cvi­če­nia. Je­den deň si po­riadne za­cvič s čin­kami alebo vlast­nou vá­hou tela, no na druhý daj sva­lom od­dych a choď be­hať. Ak ťa beh ne­baví, exis­tuje množ­stvo iných al­ter­na­tív, ako jum­ping, kor­čule, bi­cy­kel alebo si za­tré­nuje v po­silke bez väč­šej zá­ťaže a pri­daj viac sko­kov a vý­ko­pov. Ta­kýmto spô­so­bom zís­kaš rov­no­váhu a vy­tú­žené plo­ché bru­cho.

Za­čneš chud­núť a bu­deš sil­nej­šia

Ak za­čneš s ta­kýmto dru­hom tré­ningu, už ne­pôjde iba o tvoje bru­cho. Tým, že bu­deš cvi­čiť si­lový tré­ning, naj­lep­šie tri­krát do týždňa, na­be­rieš svaly, ktoré ti budú po­má­hať pri spa­ľo­vaní tuku na ce­lom tele. S pri­da­ním kar­dio cvi­če­nia za­čneš spa­ľo­vať ešte viac, zlepší sa ti kon­dička a bu­deš sil­nej­šia. Uvi­díš, že čím viac tré­nin­gov bu­deš mať za se­bou, tým bude cvi­če­nie jed­no­duch­šie.

Ne­po­ze­raj sa na kilá, ale na cen­ti­metre

Môže sa stať, že sa bu­deš cí­tiť lep­šie, ob­le­čieš si rifle, ktoré si do­vtedy ne­ob­liekla, no váha ti ukáže o kilo na­viac. Ne­pa­ni­kár, nič sa ne­deje! Mu­síš mys­lieť na to, že aj svaly niečo vá­žia. Tým, že ich bu­deš mať čím ďa­lej tým viac ti váha môže uká­zať vyš­šie číslo, ako keď si za­čí­nala. Stáva sa to pre­važne vtedy, keď rých­lej­šie na­be­ráš sva­lovú hmotu, ako strá­caš tuk. Preto je dô­le­žité, aby si sa na za­čiatku svojho sna­že­nia aj od­me­rala. Cen­ti­metre ni­kdy ne­klamú, váha áno 😉

Komentáre