V Nór­sku sa ob­ja­vila zau­jí­mavá 7-dňová vý­zva s náz­vom „Hell Week“. Ne­ne­chaj sa týmto pe­kel­ným náz­vom od­ra­diť, na­ozaj ti môže dať veľa. Vy­uží­vajú ju na­ozaj všetci – úspešní pod­ni­ka­te­lia, vo­jen­skí dôs­toj­níci, či štu­denti. Jej cie­ľom je to­tiž znovu ob­ja­viť chuť do ži­vota, po­cho­piť vý­znam tých najv­šed­nej­ších vecí a zme­niť svoj po­hľad na svet – to všetko za ne­uve­ri­teľ­ných 7 dní. Vra­víš si, že je to ne­možné? Vy­skú­šaj si to na vlast­nej koži, vý­sled­kom mô­žeš byť veľmi milo prek­va­pený.

unsp­lash.com

7 zá­klad­ných pra­vi­diel „Hell Week“

 1. Vstá­vaj o 5:00 ráno a do po­stele choď o 22:00.
 2. Zo­stá­vaj sú­stre­dený a dobre na­la­dený po celý týž­deň, pra­cuj na­ozaj tvrdo.
 3. Striktne sa drž niž­šie uve­de­ného plánu.
 4. Buď po­zi­tívny, plný ener­gie a ak­tívny.
 5. Sle­do­va­nie te­le­ví­zie je ab­so­lútne za­ká­zané. Rov­nako ako so­ciálne siete a sú­kromné ho­vory po­čas pra­cov­nej doby. Po nej si vy­bav, čo po­tre­bu­ješ, av­šak na­ozaj len tie ne­vy­hnutné veci.
 6. Za­hrň do svojho ži­vota fy­zickú prácu alebo cvi­če­nie.
 7. Celý týž­deň sa stra­vuj zdravo: žia­den fast food, žiadne slad­kosti.

Deň #1: Pra­cuj na svo­jich ná­vy­koch

Úspech spo­číva aj v uve­do­mení si svo­jich sil­ných a sla­bých strá­nok. Máš ne­jaké zloz­vyky, ktoré ťa obe­rajú o čas a o ener­giu? Dnes je ten správny čas de­fi­ni­tívne s nimi skon­co­vať. Tvoje úlohy pre dnešný deň teda sú:

 • Spíš si zo­znam svo­jich dob­rých a zlých ná­vy­kov.
 • Urči si, ktoré chceš ďa­lej roz­ví­jať, a kto­rých sa zba­vu­ješ.
 • Pop­re­mýš­ľaj o zruč­nos­tiach, ktoré ti mo­men­tálne chý­bajú a o tom, čo by si mo­hol ešte dnes spra­viť pre pri­blí­že­nie sa k nim.

pe­xels.com

Deň #2: Po­stoj a kon­cen­trá­cia

Úlo­hou dru­hého dňa je po­môcť ti zlep­šiť schop­nosť sú­stre­diť sa a zau­jať správny po­stoj k ži­votu.

Po­stoj. Tvoje po­city vý­znamne ovplyv­ňujú to, či sa ti po­darí uspieť – v čom­koľ­vek si že­láš. Úspech je o po­stoji, ktorý k nemu zauj­meš. Sú­streď sa preto na zau­ja­tie po­zi­tív­neho po­stoja k svojmu ži­votu a k ve­ciam, o ktoré sa sna­žíš. Pý­taj sa tiež na to, čo by si mo­hol zdo­ko­na­liť, zlep­šiť. Ako vo svo­jom pra­cov­nom, tak aj v sú­krom­nom ži­vote.

Kon­cen­trá­cia. Za­čni sa zau­jí­mať o mind­full­ness, teda o ume­nie a schop­nosť sú­stre­diť sa v jed­nom mo­mente len na je­dinú vec – na tú, ktorú práve vy­ko­ná­vaš. Táto fi­lo­zo­fia ťa zbaví zlých po­ci­tov z mi­nu­losti a stra­chu z bu­dúc­nosti. Dô­le­žitý je len prí­tomný mo­ment, pre­tože je­dine ten mô­žeš svo­jím ko­na­ním ovplyv­niť.

Deň #3: Na­plá­nuj si svoje ciele

Dne­šok ve­nuj ča­so­vému ma­naž­mentu, plá­no­va­niu, sta­no­ve­niu si pri­orít a na­sta­ve­niu svo­jich cie­ľov. Ne­za­bú­daj, že každý z nás má do­sta­tok času, ume­ním je ve­dieť ho efek­tívne vy­užiť. Dobré plá­no­va­nie je za­lo­žené na správ­nom ur­čení si pri­orít. Tvo­jou úlo­hou na dnes je teda po­kú­siť sa vy­tvo­riť mi­ni­málne týž­denný, ide­álne me­sačný plán, do kto­rého za­hr­nieš všetko – prácu, zá­ľuby, od­dych, a to tak, aby bolo všetko v rov­no­váhe.

book-cafe-coffee-notebook-favim-com-3583438

Zdroj: fa­vim.com

Deň #4: Vy­stúp zo svo­jej kom­fort­nej zóny

Štvrtý deň je z ce­lej vý­zvy možno naj­me­nej prí­jem­ným, no bude pre teba skve­lou skú­se­nos­ťou. V tento deň to­tiž bu­deš mu­sieť tvá­rou v tvár če­liť svo­jim oba­vám, ne­prí­jem­ným ve­ciam a ako bo­nus k tomu – ne­spať.

Len ty sám po­znáš svoje stra­chy a obavy. Ni­kto ne­vidí, ako im če­líš a ako sa s nimi vy­rov­ná­vaš. Dnes však na­stal ten deň, kedy sa im mu­síš po­sta­viť če­lom.Pri­znaj si, že si za­ľú­bený a vy­jadri svoju lásku. Pri­znaj si, že dnes je ide­álny pri­pus­tiť, že ťa práca ne­baví a spí­sať vý­po­veď. Pri­znaj si, že ten ne­prí­jemný roz­ho­vor, ktorý už možno me­siace od­kla­dáš, raz pre­be­hnúť musí. Dnes máš teda dve mož­nosti. Ak je re­a­li­zo­va­teľné spra­viť nie­ktorý z týchto veľ­kých kro­kov ešte dnes, urob to. Ak to z ne­ja­kého dô­vodu možné nie je (strach dô­vo­dom nie je), dô­kladne si na­plá­nuj, ako a kedy tento krok spra­víš. A urob ho čím skôr.

Ďa­lej sprav v tento deň niečo ne­ob­vyklé, na čo si sa už dlho od­hod­lá­val, no ni­kdy sa ti nech­celo. Choď si na­prí­klad za­be­hať, do­konči ne­jaký pro­jekt, alebo si uprac. Čím viac sa ti do nie­čoho nechce, tým lep­šie. Tvoja sila to­tiž ras­tie priamo úmerne s od­po­rom, ktorý mu­síš pre­ko­nať na to, aby si vy­stú­pil zo svo­jej kom­fort­nej zóny.

Ne­za­bú­daj, že dnes ne­spíš. Máš teda do­sta­tok času aj na beh, aj na do­kon­če­nie pro­jektu, aj na upra­ta­nie.

Deň #5: Od­dych a zo­ta­ve­nie

To bol včera deň, však? Keďže si ne­spal celú noc, dnes je čas na re­lax. Ráno si daj osvie­žu­júcu spr­chu a pri­prav si ne­jaké zdravé, chutné ra­ňajky. Po­tom sa roz­hodni, čo bu­deš ro­biť – vy­ber si niečo prí­jemné, čo si chcel spra­viť už dáv­nej­šie. Ak máš ešte do­sta­tok ener­gie, choď na­prí­klad na ne­jaký vý­let, ak nie, mô­žeš zájsť do kina na ne­jaký dobrý film alebo strá­viť celý deň v po­steli s dob­rou kni­hou.

unsp­lash.com

Deň #6: Buď šťastný

Šiesty deň je dňom, kedy by sa mala tvoja my­seľ na­pl­niť vý­hradne po­zi­tív­nymi myš­lien­kami – preto ten vče­rajší od­dych. In­ten­zívne dnes pra­cuj na vy­tvo­rení si vý­hradne po­zi­tív­neho mys­le­nia. Sú­streď sa na po­zi­tívne emó­cie – šťas­tie, vďaku, zdra­vie, hoj­nosť, vy­rov­na­nosť… Táto úloha ti ukáže, ako veľmi spô­sob tvojho mys­le­nia ovplyv­ňuje to, čo sa s te­bou deje. Po­kiaľ tvoju my­seľ „na­padne“ ne­jaká ne­ga­tívna myš­lienka, okam­žite sa ju snaž na­hra­diť nie­čím po­zi­tív­nym.

Deň #7: Od­mena

Toto je po­sledný a naj­dô­le­ži­tejší deň ce­lej 7 dňo­vej vý­zvy. Pop­re­mýš­ľaj, ako sa cí­tiš a čo ti pri­niesla.

 • Čo nové si sa na­učil?
 • Čo si si uve­do­mil?
 • Po­da­rilo sa ti vstá­vať o pia­tej ráno a cho­diť do po­stele o de­sia­tej ve­čer?
 • Do­dr­žal si všet­kých 7 zá­klad­ných pra­vi­diel?
 • Zme­nil sa tvoj po­hľad na ži­vot?

V cieli tejto vý­zvy by si mal na­do­bud­núť nový, lepší po­hľad na ži­vot a na seba sa­mého. Ak si sa dr­žal plánu, mal by si vi­dieť zmeny. Ak ich sku­točne vi­díš, dô­le­ži­tým je aj po­sledný krok – od­meň sa. Do­praj si niečo, po čom tú­žiš už dl­hší čas. Za­slú­žiš si to.

Tip: po­kiaľ sa roz­hod­neš pus­tiť sa do vý­zvy, od­po­rú­čame ti za­čať v uto­rok. V tom prí­pade to­tiž 4. deň – deň bez spánku pri­padá na pia­tok, takže cez ví­kend bu­deš mať do­sta­tok pries­toru na re­ge­ne­rá­ciu.

Zdroj: bright­side.me

Komentáre