1. Je silná
  Bola tu aj pred te­bou a bude tu aj po tebe a ver tomu, že ona sa o seba po­sta­rať vie.
  2. Pre­tože, v mi­nu­losti sa viac­krát skla­mala 
  Čerpá zo všet­kého čo sa jej stalo, vie, že nie­kedy bola slabá ale te­raz je iná a preto sa ne­bojí  za­bo­jo­vať za vlastné zá­ujmy. Ni­kdy ne­do­volí, aby sa s ňou za­ob­chá­dzalo zle a ona vie, že aj keď spadne, stále sa vzchopí a po­staví sa na nohy.
  3. Ne­pot­re­buje ni­koho
  A ona to vie, po­cho­pila to už dávno pred­tým ako stretla práve Teba. Ni­kto jej nedá toľko čo ona sama, ale práve Teba si vpus­tila do svojho ži­vota, v kto­rom si vy­stačí aj sama. Na­učila sa, že naj­lep­šie je spo­ľa­hnúť na seba. Ne­tlač na ňu, všetko príde.

  zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

  4. Chce ťa
  Mys­lím si, že je to po­chvala, ak také silné a sa­mos­tatné dievča, chce práve Teba. Je do­sta­točne in­te­li­gentná a presne vie čo chce, a preto se­lek­tuje. Pre­tože vie, čo presne si za­slúži a ne­us­po­kojí sa len tak s ho­ci­čím.
  5. Snaží sa ve­riť
  Silné ženy sú tie, ktoré boli po­sta­vené zo zlých vecí a ani tie ich ne­zlo­mili. Bu­dúc­nosť vy­tvára aj zo skú­se­ností, všetko zlé je na niečo dobré. Chce ve­riť, že máš len tie naj­lep­šie úmysly.
  6. Chcela by dô­ve­ro­vať ešte viac
  Ach, ale tá jej skep­tická vlast­nosť. Vždy bude po­chy­bo­vať, až kým jej ne­uká­žeš pravý opak.
  7. Bojí sa skla­ma­nia
  Ak je jedna vec, ktorú bude pred te­bou ta­jiť, sú to jej slzy, tie be­rie ako pre­jav naj­väč­šej sla­bosti. Hanbí sa za ne, hanbí sa pri­znať, že jej nie­kedy ub­lí­žili a ona to mohla do­pus­tiť. Vtedy jej daj jedno silné ob­ja­tie, aby ve­dela, že ty nie si jej pro­tiv­ník ale po­sila.

  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt silná nezávislá žena

  pe­xels.com

  8. Vtedy sa do nej za­ľú­biš znova 
  V tých chví­ľach, kedy ona seba samú vidí ako úplne slabú osobu. Po­cho­píš, že aj Su­per­wo­man je nie­kedy malé ustrá­chané dieťa a po­tre­buje tvoju silnú mužnú hruď.
  9. Ona riadi 
  Vždy je nie­kto, kto kla­die ka­ri­éru pred vlast­nými po­citmi.
  10. Mo­ti­vuje ťa
  Je ťažké nájsť takú ženu, takú čo ťa po­tiahne vpred a dá ti každý deň niečo nové do tvojho ži­vota. Urobí z teba tvoju lep­šiu ver­ziu. Nechce ťa me­niť, chce ťa ta­kého, aký si, ale jej prí­tom­nosť s te­bou robí úplné divy.
  11. Verí si
  Nie, ne­be­rie ako od­po­veď. Všade sa snaží nájsť a uro­biť si cestu. Lebo kde je vôľa, tam je cesta.

  zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

  12. A verí aj tebe…
  Už vie, že jej vždy kry­ješ chr­bát a ona ho bude kryť tebe. Je lo­jálna a vieš, že na ňu sa vždy mô­žeš spo­ľa­hnúť.
  13. Po­tre­buje chvíľu pre seba
  Ona nie je tou fra­jer­kou, ktorá bude pre teba ako žu­vačka na to­pánke, má svoje zá­ujmy, zá­ľuby a ne­robí jej prob­lém byť so svo­jím ja. Je ne­zá­vislá.
  14. Ale po­tre­buje aj teba
  Chce byť sú­čas­ťou Vášho páru. Ona je aká je a ty tiež, ale spolu ste skvelí. Verí vám, vám obom, že to skrátka má vý­znam.
  15. Spolu až ku hviez­dam
  Bu­do­va­nie úspeš­ného spo­loč­ného ži­vota a cesty je dô­le­žité, už ne­bude len ona, sama žena v poli. Ži­vo­tom sa predsa lep­šie kráča dvom.

Komentáre