Aká je láska?

Láska. Tak jed­no­du­ché slovo, ktoré je zá­ro­veň plné rôz­nych emó­cii, prí­be­hov či spo­mie­nok. Láska je sama o sebe veľmi silná. Je to ná­stroj, pre ktorý sme ochotní žiť, ale aj zo­mrieť. A veru, vô­bec nie je jed­no­du­chá. Toto je 24 právd o láske, ktoré som sa na­učila v 24 ro­koch.

#1 Prvá láska ne­musí byť aj tá po­sledná.

#2 Nie­ktorí ľu­dia os­tatnú vo va­šom srdci navždy. Aj keď sa ich bu­dete sna­žiť vy­ma­zať.

#3 Láska nie je len jedna. Exis­tuje veľa dru­hov lásky a každá je iná a nie­čím vý­ni­močná.

#4 Spo­me­dzi všet­kých a všet­kého je však naj­ťaž­šie mi­lo­vať sa­mého seba.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

#5 Keď nie­koho mi­lu­jete, ne­musí to hneď ne­vy­hnutne zna­me­nať, že aj on mi­luje vás. Nie každá láska bude aj opä­to­vaná.

#6 Srdcu ne­roz­ká­žeme. Nech už sa bu­dete sna­žiť ako­koľ­vek. Vždy si vy­be­rie podľa seba.

#7 Nie­kedy to, čo bu­dete cí­tiť, ne­bude sku­točná láska. Bude to len vaša pred­stava o láske. Dá­vajte po­zor, ne­ľúbte pred­stavu, ľúbte osobu – taká, aká je.

#8 Nie­ktoré vzťahy budú sladké a prí­jemné, bez ne­ja­kej väč­šej is­kry. Iné budú zase ako búrka, plne vášne a zni­ču­júce. A člo­vek si musí skú­siť oboje.

unsp­lash.com

#9 Mu­síte byť veľmi os­tra­žití a po­zorní, komu ot­vá­rate svoje srdce. Máte ho len jedno, ne­uka­zujte ho kde­komu.

#10 Vtedy je to pravá láska, ak sa váš par­tner čas­tej­šie do­týka va­šej duše, než vášho tela. Vtedy, ak vás do­káže vy­zliecť, ale slo­vami, nie ru­kami.

#11 Nie, ne­mu­síte ostať pria­teľmi a ani ne­mu­síte ostať v kon­takte s va­ším ex. Ak ho už nech­cete mať vo svo­jom ži­vote, tak proste od­krá­čajte.

#12 Nech už si bu­dete mys­lieť, že ste ako­koľ­vek pri­pra­vení, nech už bu­dete mať ako­koľ­vek obr­nené srdce, roz­chody budú vždy ťažké. Plačte, ak po­tre­bu­jete. Do­prajte si čas na vy­lie­če­nie.

#13 Tá pravá láska, tá osu­dová, vás za­stihne ne­prip­ra­ve­ných.

#14 Láska bolí aj lieči. Láme aj zce­ľuje. Ničí aj tvorí. Je plná pro­ti­kla­dov.

#15 Vo vzťahu to nie vždy bude 50 na 50. Nie­kedy to bude 70 na 30, pre­tože váš par­tner bude tak zlo­mený a vy­čer­paný, že mu mu­síte po­môcť, aby znova ožil. Ale to je v po­riadku, aj to je láska.

#16 Ne­po­rov­ná­vajte vašu lásku alebo váš vzťah s inými. Ni­kde nie je na­pí­saná presná po­učka, ako má láska vy­ze­rať. Je presne taká, akou si ju sami spra­víte.

#17 Vzťah treba bu­do­vať. Na vzťahu treba pra­co­vať. Vy­ža­duje si to snahu, vy­trva­losť a tr­pez­li­vosť.

zdroj: SONY DSC
unsp­lash.com

#18 Nie­kedy sa môže stať, že bu­dete mi­lo­vať dvoch ľudí na­raz. Ale je to v po­riadku. Vážne. Ne­zna­mená to, že ste zlý člo­vek.

#19 Láska so se­bou pri­náša skla­ma­nie. Veľa skla­ma­nia.

#20 Ak cí­tite, že vzťah, v kto­rom sa mo­men­tálne na­chá­dzate, nie je to pravé, od­íďte. Ne­núťte sa do nie­čoho, čo možno bu­dete o pár ro­kov ľu­to­vať.

#21 Láska je slepá.

#22 Láska sa na­chá­dza v ma­lič­kos­tiach. Vo všet­kých drob­ných ve­ciach či slo­vách.

#23 Láska nie­kedy zna­mená ne­chať toho, koho mi­lu­jete, ísť vlast­nou ces­tou.

#24 Je­diný člo­vek, ktorý vám na konci dňa ostane, ste vy. Ne­za­bud­nite, že aj keď je to ťažké, pra­cujte aj na láske k sebe sa­mému. Pre­staňte sa ne­ná­vi­dieť. Mi­lujte aj seba. Hlavne seba.

zdroj: thought­ca­ta­log

Komentáre