Spo­mí­nate si kedy ste na­po­sledy čí­tali knihu? Bolo to včera alebo pred pár rokmi? Nie­ktorí z nás už čí­tajú len sta­tusy na Fa­ce­bo­oku či hash­tagy na Ins­ta­grame, ani len ne­tu­šíme o koľko pri­chá­dzame. Čí­ta­nie má na nás to­tiž viac ako len dobrý vplyv.

Po­máha udr­žať ak­tívny a zdravý mo­zog.

Čí­ta­nie sti­mu­luje našu men­tálnu stránku a to môže do­konca pre­dísť cho­ro­bám ako Alz­he­i­mer či de­men­cia. Mo­zog ne­pri­chá­dza o svoju silu, pre­tože si tým udr­žuje stálu ak­ti­vitu. Tak ako každý sval v na­šom tele aj on po­tre­buje pre­cvi­čiť, aby bol silný a zdravý. Na­po­má­hajú tomu na­prí­klad aj staré známe puzzle alebo šach.

Re­du­kuje stres.

Keď sa stra­títe vo fan­tá­zii prí­behu všetky prob­lémy, či už doma alebo v práci jed­no­du­cho zmiznú. Taká dobre na­pí­saná knižka vás pre­ne­sie do iných kra­jín, člá­nok stiahne vašu po­zor­nosť, uvoľní na­pä­tie a do­praje vám re­lax.

Pri­náša nové ve­do­mosti.

Všetko čo čí­tate na­pĺňa vašu hlavu mno­hými in­for­má­ciami a ni­kdy ne­viete, kedy sa môžu zísť. V rôz­nych ži­vot­ných si­tu­áciách do­kážu veľmi rýchlo po­môcť a ni­kto vám ich už ne­vezme.

Roz­ši­ruje slovnú zá­sobu.

S čas­tým čí­ta­ním sa au­to­ma­ticky zväč­šuje aj po­čet slov, ktoré máte k dis­po­zí­cii v kaž­do­den­nej ko­mu­ni­ká­cii. Je to veľká po­moc v akej­koľ­vek pro­fe­sii a do­konca môže do­po­môcť k zvý­še­niu se­ba­ve­do­mia. Čí­ta­nie v cu­dzích ja­zy­koch je ta­kisto veľmi pros­pešné pre zlep­še­nie sa, zís­kate viac slov do zá­soby a to na­po­máha nie­len ho­vo­re­niu, ale aj ply­nu­lému pí­sa­niu.

Zlep­šuje pa­mäť.

Keď čí­tate ur­čitý prí­beh mu­síte mať v hlave akýsi zo­znam cha­rak­te­rov, ich po­zadí, am­bí­cií, his­tó­rie a rôz­nych iných ma­lič­kostí. Nie­kedy sa toho môže zdať prí­liš, no mo­zog je sku­točne úžasný a on si to všetko za­pa­mätá s ľah­kos­ťou. Na­vyše, každá nová spo­mienka vy­tvára nové sy­nap­sie v mozgu a po­sil­ňuje už tie exis­tu­júce.

Po­sil­ňuje ana­ly­tické mys­le­nie.

Pri­stihli ste sa nie­kedy pri čí­taní de­tek­tívky, že už máte prí­pad vy­rie­šený ešte skôr ako hlavná po­stava? Ak áno, do­ká­zali ste pre­po­jiť kri­tické, ana­ly­tické mys­le­nie a ši­kovne si po­spá­jať všetky de­taily. Tá istá schop­nosť pri­chá­dza vtedy, keď treba zhod­no­tiť hlavnú po­intu a na chvíľu sa stať kri­ti­kom. Ak sa nie­kedy do­sta­nete do dis­ku­sie o knihe, ktorú ste ne­dávno čí­tali, bu­dete ve­dieť jasne vy­jad­riť svoje ná­zory a myš­lienky, a to sa zíde aj v iných ob­las­tiach ži­vota.

Zlep­šuje po­zor­nosť a kon­cen­trá­ciu.

V tomto in­ter­ne­tom po­bláz­ne­nom svete naša po­zor­nosť od­bieha všet­kými mož­nými smermi. Mul­ti­tas­king fun­guje po celý deň. Spô­so­buje nám to však zvý­šený stres a zni­žuje našu pro­duk­ti­vitu. Pri čí­taní knihy je tá od­bie­havá po­zor­nosť sú­stre­dená len na je­den prí­beh, zvy­šok sveta jed­no­du­cho zmizne a vy sa po­no­ríte do kaž­dého de­tailu pro­stre­dia o kto­rom čí­tate. Skúste čí­tať 15 až 20 mi­nút pred prá­cou a z vý­sledku bu­dete sku­točne prek­va­pení.
book-forest-tumbler-tumblr-Favim.com-3979705foto: tum­blr

Po­máha v pí­saní.

Zlep­še­nie pi­sa­teľ­ských schop­ností ide ruka v ruke s roz­ší­re­ním slov­nej zá­soby, všetky be­ne­fity čí­ta­nia sa na­vzá­jom pekne do­pĺňajú. Popri rôz­nych kni­hách sle­du­jete rôzne štýly pí­sa­nia a slov­níky au­to­rov, tie môžu byť veľ­kou in­špi­rá­ciou a môžu ovplyv­niť aj vašu vlastnú prácu.

Pri­náša vnú­tornú po­hodu.

Spolu s re­la­xom vám kniha môže pri­niesť aj vnú­tornú po­hodu či po­koj. Čí­ta­nie rôz­nych du­chov­ných tex­tov môže zní­žiť krvný tlak, knihy o se­ba­roz­voji zase ľu­ďom po­má­hajú s ur­či­tými po­ru­chami ná­lad a zmier­ňujú rôzne psy­chické cho­roby.

Popri od­dy­chu do­káže aj za­ba­viť.

A to do­konca za­darmo. K dis­po­zí­cii máme to­tiž nie­len kníh­ku­pec­tvá, ale aj kniž­nice, v kto­rých sa vám vaša ob­ľú­bená knižka ni­kdy ne­mi­nie či ne­zmizne z po­li­čiek.

Na svete je také množ­stvo rôz­nych žán­rov a ty­pov kníh, že si každý do­káže nájsť to svoje. Pre­neste sa na­ch­víľu od po­čí­tača do po­hodl­ného kresla, na­lis­tujte si dlho od­kla­danú knihu a do­prajte od­dych svo­jej psy­chike.

 

foto: tum­blr
zdroj: ve­de­lis­teze.sk/ga­le­rie/ci­ta­nie-zni­zuje-krvny-tlak-po­maha-se­ba­ve­do­miu-ake-su-dal­sie-vy­hody

Komentáre