Hľa­dáš lacnú des­ti­ná­ciu na pre­dĺžený ví­kend s ka­ma­rát­kou, par­tne­rom, či par­tiou? Zbaľ to naj­nut­nej­šie, na­sáč­kuj sa ka­mo­šovi do auta a za­daj cieľ do svo­jej na­vi­gá­cie – Slo­vin­sko.

Každý za­hra­ničný „don­chuan“ ti pri od­po­vedi Slo­venka há­dzal kom­pli­menty a mys­lel si, že ty si z toho Slo­vin­ska? Naj­vyšší čas to Slo­vin­sko nav­ští­viť!

Na Bo­okingu náj­deš množ­stvo mož­ností na uby­to­va­nie, my sme zvo­lili pri­vat, ceny sa hýbu už od 55 euro na noc pre 2 osoby. Pri­vat bol zvonku síce „bied­nejší“, ale izby boli veľmi pekné a mo­derné.

Kam sa po­zrieť a čo vi­dieť?

My sme zvo­lili mini road trip, žiadne veľké pre­suny, takže len 2 noci a 3 dni 🙂

Por­to­rož

Boli sme uby­to­vaní v Por­to­roži, ktorá vás už pri svo­jom vstupe očarí at­mo­sfé­rou a ná­dy­chom Ta­lian­ska. Už v ap­ríli je tam veľmi teplo, aj keď tep­lota mora ne­bola veľmi vy­soká (na­priek tomu sme sa kú­pali v daž­divý deň o 11tej v noci, takže kú­pa­nie je možné stále :D)

Por­to­rož je ide­álna na ne­jaké tie opa­lo­vačky, ve­černý drink či ve­čeru. Je si­tu­ovaná v kopci a náj­dete tu úzke uličky, veľa krás­nych or­go­vá­nov a za­bud­nu­tých záh­rad a množ­stvo Slo­vá­kov!

#por­to­rož #sea #dream #big #thin­king #about #life #ro­adt­rip #re­lax

A post sha­red by Li­ly­Be­eT­ra­vel (@li­ly­bet­ra­vel) on

#por­to­rož #eve­ning #boat #har­bour­side #be­ach #rain #rainny

A post sha­red by Li­ly­Be­eT­ra­vel (@li­ly­bet­ra­vel) on

#por­to­rož #small #little #cute #girl #bike #eve­ning #love #her

A post sha­red by Li­ly­Be­eT­ra­vel (@li­ly­bet­ra­vel) on

Pi­ran

Najk­raj­šie slo­vin­ské mes­tečko Pi­ran. Láska na prvý po­hľad. Pô­vabné prí­mor­ské mes­tečko na­zý­vané slo­vin­ské Be­nátky. V mi­nu­losti tu za­pa­lo­vali oheň grécky ná­mor­níci (od toho má od­vo­dený ná­zov – z gréc­keho slova „py­ros“,čo zna­mená oheň) ne­skôr ich vy­tla­čili Ri­ma­nia, By­zanci atď. To čo je však naj­dô­le­ži­tej­šie a zjavné na prvý po­hľad – svoj uni­kátny a šar­mantný vzhľad zís­kalo mes­tečko v čase be­nát­skej nad­vlády.

#small #be­uti­ful #mag­ni­fi­qué #town #pi­ran #ro­adt­rip #rain #ro­man­tics

A post sha­red by Li­ly­Be­eT­ra­vel (@li­ly­bet­ra­vel) on

#flo­wers #po­wer #no­fil­ter #per­fect #be­uti­ful #cute #so­nice #ho­li­day #pi­ran #slo­ve­nia #ama­zing #place

A post sha­red by Li­ly­Be­eT­ra­vel (@li­ly­bet­ra­vel) on

#be­fore #rain #na­ture #pi­ran #har­bour­side #har­bour #whe­res #sai­lor #lo­nely

A post sha­red by Li­ly­Be­eT­ra­vel (@li­ly­bet­ra­vel) on

Keď tu bu­dete ur­čite ne­vy­ne­chajte Mú­zeum ná­mor­nej do­pravy, v mes­tečku náj­dete aj Ak­vá­rium, av­šak po­mer cena vý­kon je v tomto prí­pade dosť biedny.

Ne­pre­ko­na­teľný je vý­hľad z miest­nej ve­žičky, jej „vet­chá“ dre­vená kon­štruk­cia síce nie je pre slab­šie po­vahy, av­šak pri jej vstupe vás uvíta tem­pe­ra­mentná a au­ten­tická Ta­lianka, ktorá kým vy stú­pate po dre­ve­ných scho­doch spieva Ale­luja!

Mes­tečko skrýva mnoho krás­nych zá­kútí a ta­jom­stiev, ktoré mu­síte nájsť sami av­šak za mňa ako ro­man­tickú dušu jed­no­značne od­po­rú­čam.

#lo­vely #mer­maid #char­ming #lo­vely #be­uti­ful #wo­man #sai­lor #se­a­nymph #sea #sec­ret #wit­hout #fish #tail

A post sha­red by Li­ly­Be­eT­ra­vel (@li­ly­bet­ra­vel) on

#rainny #rain #days #light­house #red #dark­nesss #atmsp­here #life #nos­tal­gico #mood #pi­ran #cro­atia🇭🇷

A post sha­red by Li­ly­Be­eT­ra­vel (@li­ly­bet­ra­vel) on

Ľub­ľana

Za zá­ver nášho mi­nit­ripu sme zvo­lili Ľub­ľanu. Mu­sím sa však pri­znať, že po nád­her­nom Pi­rane bola pre mňa Ľub­ľana skôr skla­ma­ním. Pevne ve­rím, že tento po­cit bol len sub­jek­tívny, ale na­priek tomu, som ľu­to­vala, že sme ako zá­ver svo­jej cesty ne­zvo­lili rad­šej ta­lian­ske mes­teško Trieste, ktoré je ne­ďa­leko – možno na­bu­dúce 🙂.

#ľub­ľana #old #town #near #cen­tre #slo­ve­nia #flo­wers #his­tory #atmsp­here #love

A post sha­red by Li­ly­Be­eT­ra­vel (@li­ly­bet­ra­vel) on

#ľub­ľana #slo­ve­nia #old #town #cen­tre #boat #his­tory #bridge

A post sha­red by Li­ly­Be­eT­ra­vel (@li­ly­bet­ra­vel) on

Komentáre