„Ľu­dia sú hlúpi. Han­bím sa za to, že som člo­ve­kom.“

„Mi­lo­vať zna­mená ve­riť tomu dru­hému a mať k nemu dô­veru. Ve­riť v jeho skryté sily, v ži­vot, ktorý má v sebe. Zna­mená člo­ve­kovo roz­umné roz­hod­nu­tie sa ísť od­vážne ces­tou bez ohľadu na čas, nie iba sto dní, ani ti­síc, ba ani de­sať­ti­síc, ale s vi­di­nou, že tá púť bude tr­vať navždy.“

„Lep­šie zho­rieť, než vy­has­núť!“
„Rad­šej bu­dem ne­ná­vi­dený za to, kto som, ako mi­lo­vaný za to, kto nie som.“
„Mys­lím, že som buď hlúpy, alebo možno skrátka šťastný.“

flickr.com

„Som ne­smierne šťastný, dnes som ko­nečne ob­ja­vil svo­jich pria­te­ľov – v mo­jej hlave.“
„Naj­hor­ším zlo­či­nom je fa­loš.“
„Chcieť byť nie­kým iným je plyt­va­nie vlast­nou osob­nos­ťou.“

Komentáre