Vraví sa, že Slo­venky sú najk­raj­šie ženy na svete. O tom ur­čite ne­máme žiadne po­chyb­nosti. No prečo sa tro­chu ne­in­špi­ro­vať tipmi šar­mant­ných Fran­cú­zok?

Ako by si si pred­sta­vila pravú Fran­cúzku? Tmavé vlasy, veľké hnedé oči, plné pery, vý­razný rúž, jed­no­du­chý out­fit. Pre­fe­rujú ned­balý štýl, ale ni­kdy ne­strá­cajú svoj po­vestný pô­vab. Ich pred­nos­ťou je pre­dov­šet­kým to, že presne ve­dia ako zdô­raz­niť svoje po­zi­tívne stránky, av­šak na dru­hej strane zby­točne ne­upo­zor­ňujú na ne­dos­tatky. Ne­pot­re­bujú veľa do­pl­n­kov, tým naj­žia­ri­vej­ším je ich čistá pleť.  Aké ta­jom­stvo sa za ňou skrýva?

Sta­rost­li­vosť o pleť je ich pri­ori­tou

Za­tiaľ čo ženy z iných kú­tov sveta sa o bez­chybnú pleť usi­lujú po­mo­cou ap­li­ká­cie make-upu, Fran­cúzky po­znajú iné rie­še­nie. Ne­pot­re­bujú za­krý­vať ne­do­ko­na­losti. Sta­rajú sa o svoju pleť na­toľko dô­kladne, že je pre­krásna aj bez make-upu. Toto je ich zá­kladné pra­vidlo, ktoré roz­hodne stojí za za­mys­le­nie.

beauticate-com
Foto: be­au­ti­cate.com

Od­lí­če­nie je sa­moz­rej­mos­ťou

V prí­pade, že make-up po­u­žijú, ne­za­ned­bá­vajú od­lí­če­nie. Roz­hodla si sa ísť po ťaž­kom dni spať s ne­od­lí­če­nou tvá­rou? Tak toto je pre fran­cúz­ske ženy tabu. Ak si sa už kla­sic­kých od­li­čo­va­cích príp­rav­kov stihla pre­sý­tiť, in­špi­ruj sa a na­moč va­tový tam­pón do mand­ľo­vého oleja. Ok­rem toho, že od­stráni make-up, tak­tiež ochra­ňuje pleť pred škod­li­vým ÚV žia­re­ním. Po­zor však, ak máš mast­nej­šiu pleť a akné, na­koľko je mand­ľový olej sám o sebe do­sta­točne mastný.

Fran­cúz­sky íl

Trápi ťa práve spo­mí­naná mastná pleť? Fran­cúzky majú skvelý tip aj pre teba! Je ním maska z fran­cúz­skeho ílu. Ze­lený mletý mi­ne­rál na seba do­káže na­via­zať to­xické látky, pô­sobí pro­ti­zá­pa­lovo a má vy­ni­ka­júce čis­tiace schop­nosti.

Vrásky nie sú pre­káž­kou

Fran­cúz­ska ple­ťová koz­me­tika je sku­točne le­gen­dárna. Z tejto kra­jiny po­chá­dzajú najp­res­tíž­nej­šie značky.  Fran­cúzke ženy ve­dia, že pre­fe­ro­va­nie kva­lit­nej koz­me­tiky sa na­ozaj vy­pláca. Táto in­ves­tí­cia sa im vráti späť v po­dobne večne pek­nej pleti.  Jasné, prí­roda je prí­roda a jed­ného dňa sa predsa za­čnú vrásky na ich tvá­rach mno­žiť,  no vďaka je­di­neč­nosti, se­ba­ve­do­miu a vy­ža­ro­va­niu, budú na­ďa­lej vy­ze­rať úžasne.

Oslo­vili ťa tieto tipy? Zbehni do ob­cho­dov a sprav si ra­dosť fran­cúz­skou koz­me­ti­kou. Ty si to predsa za­slú­žiš!

Komentáre