large-1

foto: we­he­ar­tit.com

Téme ume­lých sla­di­diel som sa chcela ve­no­vať bliž­šie, pre­tože aj mňa veľmi zau­jí­majú. Máme ich v množ­stve po­tra­vín, a tým ne­mys­lím práve sla­dené ná­poje, tie ne­pi­jem.

Ak po­u­ží­vaš do­pl­nky stravy, prav­de­po­dobne ich máš aj tam. Ja som ich na­šla v pro­te­íne, bcaa a keby som mala doma ne­jaké pro­te­ínové ty­činky alebo iné vy­chy­távky, sú ur­čite aj v nich.

Umelé sla­didlá sú pre špor­tovú vý­živu su­per, a to z jed­ného hlav­ného dô­vodu. Ne­ob­sa­hujú ka­ló­rie. Lenže skús si dať do Go­ogle „umelé sla­didlá“. Vlastne nie, ne­skú­šaj to.

Keď som chcela naz­bie­rať čo naj­viac in­for­má­cií k to­muto článku, uro­bila som to. A bola to chyba. Vy­šlo mi tam toľko ne­ga­tív­nych člán­kov, až som si mys­lela, že už som jed­nou no­hou v hrobe.

Podľa veľmi cen­ných a múd­rych in­ter­ne­to­vých člán­kov tieto sla­didlá spô­so­bujú ra­ko­vinu mozgu, epi­lep­siu, a do­konca aj obe­zitu. Lenže ni­kto ne­myslí na to, že množ­stvá ume­lých sla­di­diel, ktoré sa pri­dá­vajú do po­tra­vín sú kon­tro­lo­vané a ne­môže sa stať, že by si pri­jala také množ­stvo, aby ti to po­ten­ciálne mohlo niečo spô­so­biť. Zväčša ma­xi­málne množ­stvo sla­didla, ktoré náj­deš v ne­ja­kej po­tra­vine, je aj sto­krát men­šie než dávka, ktorá by mohla byť ne­bez­pečná.

foto: weheartit.com

foto: we­he­ar­tit.com

Sla­didlá sú často až ti­síc­krát slad­šie než cu­kor, čiže ti z toho už lo­gicky vy­plýva, že toho veľa do po­tra­vín dá­vať ni­kto ne­musí. Preto sú bez­pred­metné aj obavy o obe­zitu nimi spô­so­benú.

Veď predsa aj keby ovplyv­ňo­vali tvorbu in­zu­línu a ukla­da­nie tu­kov, pri tom ma­lom množ­stve sa bež­nému člo­veku nič ne­môže stať. Na dru­hej strane sú ľu­dia, ktorí si mys­lia, že vďaka di­ét­nej kole môžu po­jesť všetky slad­kosti, na ktoré si len po­mys­lia. Čiže zrejme ne­prib­rali z tej koly, ale z toho všet­kého, čo po­jedli po tom.

Sla­didlá naj­čas­tej­šie po­u­ží­vajú dia­be­tici, pre­tože oni ne­majú k dis­po­zí­cii trs­ti­nový cu­kor, med, ja­vo­rový si­rup, me­lasu, čím ty mô­žeš tieto sla­didlá na­hra­diť. Sa­moz­rejme, prečo by sme po­u­ží­vali tieto, hoci zdravé, ale aj tak ka­lo­rické náh­rady bež­ného cukru, keď máme bez­ka­lo­rické sla­didlá?

Nuž, je to proste vý­hoda, ktorú so se­bou pri­nie­sol po­krok spo­loč­nosti a ľu­dia, ktorí sa zau­jí­majú o fit­ness si tak môžu do­po­môcť k lep­ším vý­sled­kom.

Naj­pou­ží­va­nej­šie sla­didlá

Me­dzi naj­zná­mej­šie a naj­pou­ží­va­nej­šie sla­didlá patrí aj as­par­tam. Je to asi aj naj­viac obá­vané sla­didlo, pre­tože je me­dzi ľuďmi vše­obecne roz­ší­rené, že spô­so­buje ra­ko­vinu. Vý­skumy sú však kon­tro­verzné a je­den do­konca skú­mal ľudí, ktorí pili ná­poje s týmto sla­did­lom. Zá­ver vý­skumu bol, že títo ľu­dia ne­majú vyš­šie ri­ziko ra­ko­viny, než ľu­dia, ktorí tieto ná­poje ne­pili.

foto: weheartit.com

foto: we­he­ar­tit.com

Ďal­šie sla­didlo je sa­cha­rín, ktorý tiež vý­skumy ob­vi­ňo­vali z ra­ko­viny, až kým ne­prišli k jed­nému dô­le­ži­tému zis­te­niu. Me­ta­bo­lický pro­ces, pri kto­rom sa v po­tka­noch tvo­rila ra­ko­vina, u ľudí ne­exis­tuje.

Sté­via je te­raz jedno z naj­po­pu­lár­nej­ších sla­di­diel po­u­ží­va­ných na­miesto cukru. Možno si mys­líš, že je to rast­linka a nie spra­co­vané umelé sla­didlo. V tom prí­pade ťa asi ne­po­te­ším.

Sté­via, ktorú si ku­pu­ješ v ob­chode a dá­vaš ju do ko­lá­čov, už bola spra­co­vaná. Vý­skumy sú v tomto prí­pade na utvá­ra­nie zá­ve­rov ne­dos­ta­točné a do roku 2010 bola sté­via v Európe aj za­ká­zaná.

Po­sledné sla­didlo je suk­ra­lóza. Po­zri sa na zlo­že­nie tvojho ochu­te­ného pro­te­ínu a iných fit­ness vý­rob­kov. Prav­de­po­dobne ju tam všade máš. Mnoho ľudí ho­vorí, že je to­xická, lebo je v nej chlór. Áno, ob­sa­huje pr­vok chlór, pre­tože sú ním na­hra­dené iné atómy pri trans­for­má­cii z cukru.

Lenže chlór ob­sa­hujú aj iné po­tra­viny. Do­konca aj ze­le­nina. To­xický je len vo vy­so­kých dáv­kach a ako sme už po­ve­dali, sla­di­diel tak veľa v po­trave jed­no­du­cho ne­pri­jí­maš.  Opäť, vý­skumy, ktoré na­chá­dzali na my­šiach a po­tka­noch ne­jaké cho­roby, ne­mô­žeš po­rov­ná­vať so svo­jím príj­mom. Tieto zvie­ratká toho do­stá­vali na­ozaj ob­rov­ské množ­stvo a do­konca ani nie suk­ra­lózu, ale jej veľmi po­dobnú látku.

foto: weheartit.com

foto: we­he­ar­tit.com

Ume­lých sla­di­diel exis­tuje omnoho viac. Sna­žila som sa však vy­brať tie naj­pou­ží­va­nej­šie. V po­tra­vi­nách ich náj­deš pod ozna­če­ním okolo E 950 (vyš­šie aj niž­šie čísla okolo tohto).

foto: weheartit.com

foto: we­he­ar­tit.com

Takže na zá­ver

Dú­fam, že tento člá­nok ti po­mo­hol spra­viť si ne­jaký zá­ver v tejto sto­krát opa­ko­va­nej, ale ni­kdy po­riadne vy­svet­le­nej téme. Väč­šina strá­nok vy­ťa­huje len to zlé, ale ne­poz­rie sa na to pod­robne a len šíri rôzne ho­axy. Týmto člán­kom ťa nech­cem po­vzbu­diť k tomu, aby si za­čala umelé sla­didlá po­u­ží­vať vo všet­kom, čo upe­čieš. Chcem ťa len uis­tiť, že ak ich bu­deš po­u­ží­vať ako po­moc­ní­kov pri strave, ne­zna­mená to, že ti kvôli tomu nutne hrozí ne­jaká cho­roba.

Komentáre