Bo­hu­žiaľ, v ži­vote sa ne­bu­deš stre­tá­vať len s ľuďmi, kto­rých bu­deš mať rada. Budú tu aj takí, ktorí ti budú po­riadne liezť na nervy, s kto­rými si ne­bu­deš mať čo po­ve­dať, ne­budú k tebe zdvo­rilí a možno bu­deš mať aj ne­pria­te­ľov. 

Dnes ti pri­ná­šam člá­nok o tom, akého máš ne­pria­teľa na zá­klade zna­me­nia a tak sa mô­žeš kon­krét­nemu zna­me­niu vy­hnúť. 

Ryby

Blí­ženci – pre­tože blí­ženci majú silnú túžbu ko­mu­ni­ko­vať a vy­rie­šiť každý prob­lém, za­tiaľ čo ryby sa slov zdr­žujú.

Ba­ran

Lev – obaja, aj ba­ran aj lev, majú prí­liš vy­soké se­ba­ve­do­mie a to me­dzi nimi môže spô­so­biť kon­flikt.

Býk

Vod­nár – vod­nár vždy musí do­stať čo chce, ale býk je na to moc tvrdo­hlavý a ide si za svo­jim. Ve­die to k vý­raz­nému ne­sú­ladu.

Blí­ženci

Ko­zo­ro­žec – ko­zo­ro­žec je ako voda a blí­že­nec je zem. Nie sú tou naj­lep­šou kom­bi­ná­ciou, pre­tože blí­ženci chcú nájsť prob­lém a vy­rie­šiť ho, za­tiaľ čo ko­zo­ro­žec sa v ňou ne­us­tále točí a myslí na to.

Rak

Stre­lec – stre­lec ne­z­vládne emo­ci­onálny vzťah s ra­kom, pre­tože je presný opak raka. Dáva pred­nosť tomu, aby sa ne­stre­tá­vali.

Lev

Škor­pión – tieto dve zna­me­nia môžu mať me­dzi se­bou kon­flikt, lebo sa vnú­torne ne­zná­šajú. Ne­môžu sa vy­stáť ani v jed­nej spo­loč­nej miest­nosti.

Panna

Váhy – pre pannu je au­to­ma­tické plá­no­va­nie vecí, av­šak váhy si to ne­ve­dia ani pred­sta­viť, a tak sa me­dzi nimi vy­sky­tujú hádky.

Váhy

Panna – tieto dve zna­me­nia sa ne­zná­šajú, pre­tože sú od­lišné. Panna sa ni­kdy ne­vie roz­hod­núť a váhy veľmi radi roz­ho­dujú o všet­kých ve­ciach.

Škor­pión

Vod­nár – škor­pión je ma­ni­pu­lant a to sa vod­ná­rovi ne­páči, pre­tože nemá rád, keď s ním nie­kto za­ob­chá­dza ako on nechce.

Stre­lec

Rak – rak a stre­lec veľmi radi ar­gu­men­tujú, ale ni­kdy ne­skon­čia, pre­tože sa im ni­kdy nič ne­páči. Táto kom­bi­ná­cia môže spolu bo­jo­vať aj roky.

Ko­zo­ro­žec

Ba­ran – ba­ran má ten­den­ciu usi­lo­vať sa o lásku a po­moc v ži­vote, ale od­kedy ko­zo­ro­žec verí, že ľu­dia si mu­sia hľa­dať svoju cestu, vy­tvára to v tomto vzťahu hádky.

Vod­nár

Býk – býk a vod­nár sa sna­žia vi­dieť svet rov­na­kými očami, ale čím viac sa o to usi­lujú, tým viac sú roz­dielni a kon­flikty sa stup­ňujú.

 

Zdroj: rom­per.com

Komentáre