Leto sa síce po­maly ale isto končí a s ním spo­jené dlhé pre­chádzky pri zá­pade slnka, gri­lo­vačky, letné kon­certy a teplo, ktoré ja osobne naj­viac mi­lu­jem. Na všetky ta­kéto uda­losti ti sta­čia iba jed­no­du­ché šaty alebo tričko s kra­ťasmi.

Letné kve­ti­nové šaty boli a vždy aj budú pre mňa top voľba. A na­vyše lo­dičky, ktoré som si kú­pila v Poľ­sku na trhu (čiže vám ne­mô­žem presne po­ve­dať z akého ob­chodu sú) boli lás­kou na prvý po­hľad hlavne pre ich de­tail ruží na opätku. De­tail ruží sú mo­jim na­job­ľú­be­nej­ším do­pl­n­kom na kto­rom­koľ­vek kuse ob­le­če­nia. Preto som si ich aj kú­pila a veľké plus je aj pre ich vý­raznú modrú farbu.

Out­fit vhodný na spo­mí­nané ve­černé pre­chádzky pri zá­pade slnka. Ľahko kom­bi­no­vaný ove­ral, (a verte mi, za­kryje čo treba) ku kto­rému už veľa ne­chýba. Možno iba klo­búk ako som po­u­žila ja, alebo iba če­lenka s kvetmi.

„All black.“ Ur­čite nie som je­diná, ktorá má rada čiernu. Nie je to síce moja ob­ľú­bená farba, ale rada ju no­sím. Čierne tielko a čierna na­ria­sená sukňa. Vždy rada „roz­bi­jem“ out­fit nie­čím fa­reb­ným. Ten­to­krát sú to ru­žové to­pánky.

A po­sledné kúsky z môjho šat­níka sú jedny z tých naj­let­nej­ších. Rif­lový crop na via­za­nie a biela nežná, veľmi ľa­hučká sukňa. Ob­zvlášť sa mi na nej páči, ako je rie­šená od­zadu.

Komentáre