Šedá už dávno nie je len nudná a fádna farba. Ak sa aj ty ne­mie­niš vzdať še­dej, no ob­čas ti do­chá­dzajú ná­pady, ako tento out­fit ozvlášt­niť, no za­cho­vať pô­vodnú štruk­túru, pri­pra­vili sme pre teba tipy a rady, ktoré ti roz­hodne po­môžu.

Keď sa po­vie zimná móda, každý si pod tým pred­staví šedú, hnedú alebo čiernu farbu, čo je úplne v po­riadku. Ak sa skrátka naj­lep­šie cí­tiš v jed­no­du­chom out­fite a s tl­me­nými far­bami, načo to si­liť?

Ak chceš ne­chať vy­nik­núť šedú farbu, naj­lep­šie uro­bíš, ak ju bu­deš kom­bi­no­vať s čier­nou alebo bie­lou a so zla­tými do­pl­n­kami. Ne­boj sa veľ­kých prs­te­ňov alebo ho­di­niek, ktoré ti do­dajú chý­ba­júcu ele­gan­ciu. Tak­tiež mô­žeš ešte vy­užiť po­čas je­sene biele te­nisky alebo dať pred­nosť čier­nym či hne­dým to­pán­kam.

Ne­mu­síš sa báť ani veľ­kých ná­uš­níc, mi­ni­ma­lis­tic­kých šper­kov na ro­láku či mod­rých ko­šieľ. Šedá farba ako ne­vý­razná a veľmi jemná farba dáva mož­nosť vy­nik­núť tak­tiež jem­ným far­bám, ktoré oži­via cel­kový out­fit. In­špi­ruj sa na­šim vý­be­rom.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: pin­te­rest.com

Komentáre