Každá z nás po­tre­buje pauzu. Nie­kedy dlhú, ino­kedy krátku. Se­díme na po­steli, hľa­dáme ten stále omie­ľaný zmy­sel ži­vota a ne­vieme, ako ďa­lej. Preto som pre teba vy­brala 5 fil­mov, ktoré mi v „ťaž­kých ča­soch“ pri­po­mí­najú hod­noty ako po­kojná my­seľ, opti­miz­mus alebo det­ské vní­ma­nie sveta.

Liz ma na­učila, že ni­kdy nie je ne­skoro za­čať od­znova a nájsť v sebe du­chovno. Amé­lie mi zas pri­po­mína moje det­ské ja, na ktoré by som ne­mala za­bú­dať, aj keď som už do­spelá. Ma­ri­lyn zas do­ka­zuje, že je jedno, ako si slávna či bo­hatá, sku­točne hod­noty ako láska, sú aj tak naj­pot­reb­nej­šie. An­drea mi zas pri­po­mína, že treba na sebe ma­kať, nech prídu aké­koľ­vek pre­kážky a Brid­get ma svo­jim sar­kas­tic­kým hu­mo­rom vždy po­baví na tému „muži a ja“.

 

Jedz, modli sa a mi­luj

Je­den z mo­jich na­job­ľú­be­nej­ších fil­mov, ktorý si po­zriem vtedy, keď už sku­točne ne­viem, ako ďa­lej, či sa po­hnúť, alebo zo­stať vo via­ce­rých sme­roch. Film je na­to­čený podľa sku­toč­nej uda­losti, kde hlavnú úlohu hrá Ju­lia Ro­berts. Liz Gil­bert, hr­dinka filmu Jedz, modli sa, mi­luj, je mo­derná žena, ktorá sa vy­dáva po­zná­vať a ob­di­vo­vať krásy sveta a sú­časne sa po­kúša znovu nájsť a pre­bu­diť svoje pravé ja. Po tom, čo jej ži­votné is­toty a pri­ority úplne roz­vráti roz­vod, si Liz vezme v za­mest­naní ročnú do­vo­lenku a úplne v roz­pore so svo­jimi zá­sa­dami sa roz­hodne ris­ko­vať všetko pre to, aby zme­nila svoj ži­vot. Po­čas svo­jich exo­tic­kých a po­zo­ru­hod­ných ciest po­znáva v Ta­lian­ska jed­no­du­ché po­te­še­nie z dob­rého jedla, v In­dii silu mod­li­tieb a me­di­tá­cií, a ko­nečne na Bali nájde ne­ča­ka­ným spô­so­bom po­koj v duši a rov­no­váhu lásky. Film od­po­rú­čam po­zrieť za­kaž­dým, keď bu­deš mať túžbu ces­to­vať, spoz­ná­vať alebo bu­deš po­tre­bo­vať nájsť istý po­koj v duši.

Amé­lie z Mont­mar­tru

Ča­ro­krásny prí­beh s úžas­nou Aud­rey Ta­tou bol na­to­čený v roku 2001. Amé­lia z Mont­mar­tru je prí­beh Amé­lie Po­u­lai­no­vej, diev­čaťa, ktoré vy­rástlo izo­lo­vané od os­tat­ných detí svo­jim ti­chým ot­com, ktorý jej v det­stve omy­lom diag­nos­ti­ko­val srd­covú vadu. Amé­lia žije v pa­ríž­skej štvrti Momt­marte, kde pra­cuje ako čaš­níčka v miest­nom bis­tre. Jed­ného dňa ob­javí vo svo­jom byte ukrytý po­klad – starú kra­bicu s pa­miat­kami na det­stvo nie­kdaj­šieho ná­jom­níka. Roz­hodne sa, že mu kra­bicu po ro­koch do­ručí a zá­ro­veň zistí, že môže po­má­hať zlep­šo­vať a na­prá­vať oko­litý svet. Pri­tom sa jed­ného dňa za­mi­luje. Ďa­lej už ne­prez­ra­dím. Jed­no­du­cho to mu­síš vi­dieť!

Môj týž­deň s Ma­ri­lyn

Tento film po­núka ne­ob­vykle in­timný po­hľad na hol­ly­wo­od­sku ikonu a na jej spon­tánny emo­tívny vzťah s mla­dým mu­žom, ktorý jej roz­umel viac, ako kto­koľ­vek iný. Se­becká a se­ba­deš­truk­tívna Ma­ri­lyn, ako ju vníma Clark, do­ka­zuje, že byť slávna a bo­hatá ne­stačí. Co­lin Clark sku­točne po ro­koch na­pí­sal knihu, ktorú na­zval „Princ, sho­wgirl a ja“, podľa kto­rej bol na­to­čený film, kde opi­suje svoje po­city z týždňa, ktorý strá­vil s úžas­nou, no veľmi smut­nou iko­nou 50. ro­kov.

Dia­bol nosí Pradu

Skvelá Me­ryl Streep a o nič hor­šia Anne Hat­ha­way sú jed­no­značne zá­ru­kou kva­lity. Dia­bol nosí Pradu vzni­kol ako adap­tá­cia best­sel­leru Lau­ren We­is­ber­ger, ktorý vzni­kol ako adap­tá­cia jej vlast­ných zá­žit­kov a skú­se­ností na po­ste asis­tentky „dra­čice“ v od­bore módy a mód­nych ma­ga­zí­nov (presne šéf­re­dak­torky Vo­gue, Anny Win­tour). Film ťa zaujme nie­len vý­bor­nými mód­nymi kús­kami, ale najmä cha­riz­ma­tic­kou Me­ryl, ktorá si získa tvoj re­špekt a vlastne ti jej aj bude ľúto. Svoj­ská šéfka ťa spolu s An­dreou, ktorú hrá Anna, na­učí, že nič ne­dos­ta­neš za­darmo a pre svoje sny mu­síš sku­točne drieť!

Den­ník Brid­get Jo­ne­so­vej

Jedna z mo­jich na­job­ľú­be­nej­ších fil­mo­vých aj kniž­ných po­stáv, ktorá je svoj­ská a hlavne sku­točná! Ži­vot trid­siat­ničky, ktorá má pár ki­lov na­vyše je väč­ši­nou po­riadny „faux-pas“ a preto tento film hod­no­tím ako veľmi pri­jemnú ko­mé­diu s vý­bor­nou Re­nee Zel­lwe­ger, s feš­ným Co­li­nom Fir­tom a s ty­pic­kým „hajz­lí­kom“ Hug­hom Gran­tom za skvost, ktorý sa oplatí vi­dieť. Ak si mys­líš, že tvoj ži­vot je je­den veľký tra­pas, že sa ti nič ne­darí a že už ni­kdy ne­stret­neš nie­koho oča­ru­jú­ceho a hlavne nor­mál­neho, Brid­get ťa po­baví a zá­ro­veň vy­ve­die z omylu.

https://www.ins­ta­gram.com/p/Bdmju2UFsTg/?tag­ged=brid­get­jo­nes

Komentáre