Svetu dnes vládne trend. No a ruka v ruke s ním ide štýl. Preto sa aj ľu­dia radi ob­klo­pujú krás­nymi a štý­lo­vými ve­cami, ktoré im sprí­jem­ňujú a zlep­šujú ži­vot. Do­mov si za­ria­ďujú di­zaj­no­vým ná­byt­kom, ku­pujú si oso­bité do­pl­nky a ich šat­ník tvorí mo­derné ob­le­če­nie. Proste sa v ta­komto pro­stredí cí­tia kom­for­tne a hlavne dobre.

A o tom, že ženy chcú vy­ze­rať v kaž­dej chvíli čo naj­lep­šie, ne­treba ani ho­vo­riť. No a ja som presne taká istá. Ja­sám nad no­vým roz­koš­ným py­ža­mom, te­ším sa z tep­lá­kov, na kto­rých je Mic­key Mouse, ale aj z vy­ťa­ha­ného, no stále in svetra, ktorý som zde­dila po svo­jej mame. A práve preto som sa tak veľmi nadchla, keď som ob­ja­vila Slippsy.

zdroj: slippsy.sk slippsy.sk

Ide na jed­nej strane o prak­tické pa­puče, ktoré sú ale na strane dru­hej veľmi štý­lové, fa­rebné a imi­džové. Môj do­máci out­fit ro­bia svie­žim a zau­jí­ma­vým, a preto si mys­lím, že by ne­mali chý­bať v žiad­nom šat­níku.

Na­vyše táto značka Slippsy vy­rába aj uni­kátne tren­kové no­ha­vice, a to nie len pre ženy, ale aj pre pá­nov. Nejde o jed­not­várne, nudné a ste­re­otypné trenky, ktoré sa dajú zo­hnať v kaž­dom ob­chode. Slippsy trenky sú je­di­nečné v tom, že sú crazy, pre­tože hrajú všet­kými far­bami a vzormi.

zdroj: slippsy.com slippsy.com

V sú­čas­nosti vy­chá­dza aj ich naj­nov­šia tren­ková ko­lek­cia Slippsy ho­me­wear a ich nový čierno-biely di­zajn. No a keď sa už za­mýš­ľaš nad via­noč­nými dar­čekmi, tak značka Slippsy je tou správ­nou voľ­nou. Pre­tože práve po­čas sviat­kov budú pa­puče aj trenky do­stupné vo via­noč­nom di­zajne.

zdroj: slippsy.com slippsy.com

Tak ne­vá­haj už ani chvíľku a nájdi si svoj kú­sok, ktorý ti urobí takú ra­dosť ako mne Slippsy pa­pučky. A keď ich chceš predsa len nie­komu da­ro­vať, tak si na ich stránke mô­žeš vy­brať aj nie­ktorý z dar­če­ko­vých bo­xov. 🙂

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so Slippsy.sk

Komentáre