Po­pu­lárne Slo­venky nám pra­vi­delne na Ins­ta­grame uka­zujú nie­len veľkú časť ich ži­vota, ale aj ich tak­mer vždy do­ko­nalé out­fity, kto­rými sa ne­jedna žena môže in­špi­ro­vať. Po­zri sa, aké trendy nás toto leto ne­obídu a ako vy­ze­rajú v po­daní na­šich zná­mych tvárí.

Aty­pické oku­liare

Sl­nečné oku­liare sú must-have kaž­dého leta, no v tomto bu­deš vždy trendy, ak tvojmu out­fitu dodá šmrnc práve ne­jaký ne­ty­pický kú­sok. Za­budni na čiernu kla­siku. Veľké, malé, re­tro, s hru­bým či ten­kým rá­mom alebo fa­rebné. Čím viac crazy, tým lep­šie. Na čo by si však roz­hodne ne­mala za­bud­núť je UV ochrana, ktorá ne­smie chý­bať ani ta­ké­muto trendy kúsku. Podľa fo­tiek na Ins­ta­grame si naše ro­dáčky ob­ľú­bili te­raz veľmi hrubé biele rámy rôz­nych tva­rov.

Po­tlač ako ume­lecké dielo

Ab­so­lút­nym hi­tom ak­tu­ál­nej se­zóny sú živé farby a naj­rôz­nej­šie po­tlače. V nich vy­ni­kajú najmä tie, ktoré svo­jím vzo­rom pri­po­mí­najú ho­tové ume­lecké dielo. Kús­kami s lu­xusne vy­ze­ra­jú­cou po­tla­čou od zná­mych ná­vrhá­rov sa sa­moz­rejme in­špi­ro­valo množ­stvo lac­nej­ších zna­čiek, kde náj­deš po­dobné prvky. Hi­tom sú aj ab­s­traktné a far­bami hý­riace kúsky. Ne­chaj v lete vy­nik­núť svoje opá­le­nie aj vďaka out­fitu, v kto­rom bu­deš ne­pre­hliad­nu­teľná a vždy IN.

Ki­moná, ki­moná, ki­moná

Kú­sok, ktorý je nie­len funkčný, ale mi­mo­riadne dobre vy­zerá a oživí každý out­fit. Fa­rebné ki­moná sa opäť dr­žia v ka­te­gó­rii trend leta a to na­ozaj prá­vom. Stačí jed­no­du­chý zá­klad v po­dobe bie­leho trička s de­ni­mo­vou suk­ňou či šort­kami a o out­fit máš po­sta­rané. Na­job­ľú­be­nej­šie sú s kve­ti­no­vým vzo­rom, s kto­rým bu­deš vy­ze­rať trendy a po­čas chlad­nej­šieho ve­čera ťa ki­mono aj za­hreje. Veľmi ob­ľú­bené sú aj ako štý­lový zvr­šok na pláž k plav­kám.

Komentáre