Poc­tivo sme pát­rali, hľa­dali a na­šli sme. TOP 5 vecí, ktoré zo­že­nieš pod 20 eur, či už chceš spra­viť ra­dosť ne­ja­kej žienke z oko­lia alebo sebe sa­mej. (My od­po­rú­čame spra­viť ra­dosť sebe, pre­tože o chvíľu tu budú aj tak Via­noce) 😉

  1. Voss Voda

Nie je to len oby­čajná voda, je to trend. A my máme trendy tak radi! Zo se­ver­ného Nór­ska po­hl­tila celý svet a te­raz máš mož­nosť ju mať aj ty. Ide o “naj­čis­tej­šiu vodu na svete”. Mô­žeš ju nájsť v skle či v plaste, a to hneď v rôz­nych veľ­kos­tiach. Nie je fajn, do­priať si nie­kedy niečo špe­ciálne? Po tom, ako túto vodu vy­pi­ješ, fľašu so špe­ci­fic­kým čis­tým di­zaj­nom vy­uži­ješ ďa­lej. Vďaka šir­šiemu hrdlu fľaše si do nej jed­no­du­cho uro­bíš li­mo­nádu z čerstvého ovo­cia, z mäty alebo zá­zvoru.

Voss vodu kú­piš TU:

01

  1. Make – up fi­xá­tor

Ši­kovná ve­cička, ktorá sa zíde kaž­dej mi­lov­níčke make-upu. Pred­stav si, že ráno vsta­neš, na­lí­čiš sa a tvoj make-up bude pô­so­biť ne­dot­knuto a vy­drží ti svieži až do ne­sko­rého ve­čera. Zá­zrak? Nie, len ši­kovný pro­dukt, ktorý po na­lí­čení ap­li­ku­ješ na tvár. Vy­hni sa pria­memu kon­taktu s očami! Takto bude mať tvoja tvár svieži ná­dych po celý deň. Make-up bude pô­so­biť matne a do­ko­nalo ako čerstvo po na­lí­čení.

d3508f070a130707e727681f44fd653eelf-makeup-mist-set-produse-cosmetice

  1. Pí­ling – MARK

Ďalší pro­dukt je opäť z ob­lasti koz­me­tiky. Ur­čite si po­strehla fo­to­gra­fie ší­riace sa rých­los­ťou svetla o ča­ro­vnom pí­lingu na tvár i telo, ktorý ti vy­hladí a zjemní po­kožku. Ur­čite vy­skú­šaj a ne­oľu­tu­ješ. Tento špe­ciálny pí­ling má nád­hernú vôňu a pleť po ňom zo­stáva až ne­uve­ri­teľne hladká. Vzhľa­dom na fakt, že je vy­tvo­rený z ká­vo­vých zŕn a ob­sa­huje hnedé pig­menty, po­kožka má po ňom svieži zla­tistý ná­dych s vo­ňou ko­kosu.

Kú­zelný pí­ling kú­piš TU:
13696515_261626984220568_1114189763_nmark-coffee-coconut_grande

foto: ins­ta­gram – ma­ke­up­by­lu­cid, marksc­rub.com

 

  1. Nad­ko­lienky

Keďže sa vonku až ne­prí­jemne oc­hla­dilo a my sme ne­dávno pre teba uve­rej­nili člá­nok o tren­do­vých nad­ko­lien­kach za­ra­ďu­jeme ich tak­tiež do nášho TOP 5 reb­ríčka. Pre­tože je to kú­sok do dažďa, do snehu, na zimu, do či­žiem, do po­stele. Čierne, sivé, ob­ľú­bené ví­nové, fa­rebné, ten­šie, hrub­šie, so vzo­rom, pá­si­kové, s maš­ľou alebo čip­kou od­po­rú­čame všetky. Sú prí­jemné, dobre sa no­sia a vy­ze­rajú na no­hách tak prí­ťaž­livo.02-1

  1. Deka s ru­kávmi

Keď sme pri tej zime – čo tak niečo po­hodlné na le­ňo­še­nie na gauči? Prí­jemná a jemná na do­tyk. Deka, ale nie len taká oby­čajná, ale s ru­kávmi. Možno nie práve štý­lové, ale nie je to sen? Cho­diť po byte za­ba­bu­šená do deky, hy­ber­no­vať v nej po celé upr­šané či za­sne­žené dni? A ruky bu­deš mať voľné, aby si nás v po­hodlí ďa­lej mohla sle­do­vať spoza lap­topu. Za nás ho­vo­ríme ta­kejto deke áno.04

fo­to­gra­fie: pin­te­rest

Komentáre