Nad­ko­lie­nok sa nie­ktoré ženy boja, pre­tože ta­kýto kú­sok out­fitu hlavne po­od­ha­ľuje, čo nie­kto jed­no­du­cho ne­musí mať rád. Do­vo­lím si ale tvr­diť, že v kaž­dom vkus­nom pre­ve­dení sú per­fekt­ným hra­vým de­tai­lom. A nie len skvelo vy­ze­rajú, ale sú hlavne teplé a vy­ze­rajú na­ozaj žen­sky. V na­sle­du­jú­com článku ti pri­ná­šam pár rád, ako na to, aby si ich ši­kovne zla­dila so zvyš­kom out­fitu a cí­tila sa v tom per­fektne.

Nad­ko­lienky sa v ko­lek­ciách ob­ja­vujú rok čo rok a sú mi­mo­riadne tvár­nym tren­dom, pre­tože ich možno no­siť na x rôz­nych spô­so­bov.

Ele­gantná dáma
Ak rada no­síš krátke sukne alebo kra­ťasy, nad­ko­lienky sú dobrý spô­sob, ako sa ne­vzdať svojho ob­ľú­be­ného štýlu aj v zime. Za­hrejú a keďže ne­zak­rý­vajú celú časť nohy, pô­so­bia aj zľahka vy­zý­vavo, čím v nich bu­deš vy­ze­rať na­ozaj zvodne a zá­ro­veň ele­gan­tne. Stáv­kou na is­totu sú kla­sické farby ako čierna, sivá, tma­vo­modrá a ich vzá­jomné kom­bi­no­va­nie, kto­rými tak­mer ni­kdy nič ne­po­ka­zíš. Skve­lou voľ­bou je tak­tiež cesta ,,tónu v tóne“.befughky-collage

Zro­lo­vané
Me­nej čas­tým a le­žér­nej­ším spô­so­bom ako no­siť nad­ko­lienky je ich zro­lo­va­nie. Tento trend per­fektne sekne na­ozaj všet­kým že­nám. Ak máš rada hravé a ve­selé farby, po­kojne choď do toho, ale zvy­šok out­fitu sa drž rad­šej jed­no­du­chosti, naj­lep­šie v jed­nej farbe, a to hlavne vtedy, ak sú nad­ko­lienky vzo­ro­vané.
bjkefunky-collage

Ro­man­tika
Jed­ným z ne­všed­nej­ších nad­ko­lien­ko­vých tren­dov je kve­ti­nová po­tlač. Ak ti je ta­kýto ro­man­tický, jemne žen­ský štýl blízky, ne­vá­haj a zlaď ich s vo­lánmi alebo čip­kou na ob­le­čení. Bude to skvelá voľba! befuuunky-collage

Ak si sa ale stále ne­roz­hodla pre ne­jaké kon­krétne, skú­siť mô­žeš nad­ko­lienky for­mou či­žiem, kto­rých výška siaha až nad ko­leno – mo­men­tálne sú do­konca veľ­kým tren­dom!befunjky-collage

Tak ako, máš už aj ty tie svoje ?:)

Komentáre