Milá ka­ma­rátka ,

viem, že už dl­h­šiu dobu roz­mýš­ľaš nad ľudmi, ktorí od­išli a po­tom nad tými, ktorí opäť prišli.

Po­u­čila si sa.

Dnes vieš, že ak ťa nie­kto chce mať vo svo­jom ži­vote, spraví niečo pre to, aby si tam bola.

Na­píše ti, za­volá ťa von alebo spraví niečo, prečo bu­deš ve­dieť, že o teba nechce prísť alebo, že ťa chce na­s­päť vo svo­jom ži­vote.

Možno to bude malé gesto a možno veľké.

Každý je­den z nás je iný.

Na­učila si sa, že ne­mô­žeš do­nú­tiť nie­koho, aby mu na tebe zá­le­žalo, ak ne­zá­leží.

Ne­mô­žeš na­učiť nie­koho byť ver­ným, ak raz ta­kým nie je a ni­kdy ne­bol, on sám si to musí vy­brať.

Ne­mô­žeš pri­nú­tiť nie­koho, aby ťa mi­lo­val, lebo to by ne­malo žia­den vý­znam.

zdroj: unsp­lash.com

Mô­žeš sa však po­zrieť na veci inak.

Ne­ho­vor, že tam nie je dosť lásky, alebo že nie si jej hodná, ak ťa opus­til par­tner.

Ne­ho­vor, že si v ži­vote ne­za­slú­žiš niečo lep­šie, pre­tože te­raz sa na to ne­cí­tiš.

Ne­klam seba v tom, akí sú ľu­dia, ak ti jasne uká­zali ich pravé tváre bez ma­siek.

Ne­snaž sa byť pri nich, ak vieš, že im to je jedno či si alebo nie si v ich ži­vote.

Mu­síš po­cho­piť, že nie­kedy ľu­dia prídu do tvojho ži­vota len na chvíľku.

Nie všetci sú tu navždy.

Hoci aj ak by si cí­tila, že toto je to pravé pre teba.

„Ne­hľa­dajme v ľu­doch, to čo v nich nie je „

zdroj: stocksy.com
Mô­žeš sa mý­liť.

No sľu­bu­jem ti jedno.

Raz stret­neš nie­koho a po­cho­píš všetky kroky, ktoré boli v mi­nu­losti.

Bu­deš sa cí­tiť tak ako ke­dysi ak nie ešte lep­šie.

Si diev­ča­ťom nie­koho snov.

Máš smiech, ktorý nie­koho ro­zo­smeje a oči, ktoré sú schopné roz­žia­riť pre nie­koho celú ob­lohu.

Máš sny, ktoré on bude pod­po­ro­vať.

Máš dô­veru, o kto­rej ne­bude po­chy­bo­vať.

Pro­sím, pre­čí­taj si znova moje slová, keď bu­deš le­žať vedľa neho v po­steli.

Pre­tože, ak by si bola je­diná, ne­exis­to­vala by žiadna iná.

Ne­kla­mal by ťa, ne­pod­vá­dzal a ne­skrý­val veci pred te­bou.

„Opa­kom lásky nie je ne­ná­visť, ale ľa­hos­taj­nosť“-ano­nym

Komentáre