Ne­vieš kde na­brať in­špi­rá­ciu na oča­ru­júce out­fity? Pre­mýš­ľaš o zmene štýlu?

Uro­bili sme re­šerš na Ins­ta­grame a vy­brali sme pre teba tie naj­lep­šie módne in­flu­en­cerky, ktoré by ti mohli byť do­ko­na­lou in­špi­rá­ciou. Ich jed­no­du­chý a ori­gi­nálny štýl si získa aj teba.

1. Da­niele Berns­tein (@we­wo­re­what)

2. Petra (@pe­pa­mack)

3. Han­nah | CO­CO­BE­AU­TEA (@co­co­be­au­tea)

4. Ju­lie Sa­ri­nana (@sin­ce­re­ly­ju­les)

5. Eme­lie (@emi­taz)

Komentáre